MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


ZAGREB
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
31.7.2020.
8.8.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i članka 31. Statuta Specijalne bolnice za plućne bolesti (dalje: Bolnica), ravnatelj Bolnice raspisuje
N  A  T  J  E  Č  A  J
za prijem u radni odnos za radno mjesto
1. Medicinska sestra/tehničar (m/ž) - 2 izvršitelj
Uvjeti: srednja škola za medicinske sestre, položen stručni ispit, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje medicinska sestra/tehničar opće njege, odobrenje za samostalan rad.
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od dva mjeseca.
Uz prijavu na natječaj potrebno priložiti: životopis; preslike: osobne iskaznice, svjedodžbe, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje medicinska sestra/tehničar opće njege, odobrenja za samostalan rad;  potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja).
Izrazi koji se koriste u objavljenom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Za posebne navode u prijavi na Natječaj, kandidati su dužni priložiti dokaze.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom, kojom to potvrđuju te takvi kandidati imaju prednost u odnosu na druge kandidate, pod jednakim uvjetima.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 .
Kandidatom prijavljenim na Natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz Natječaja. Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava kontakt podatke te sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja i prijave bez tražene dokumentacije, neće se razmatrati.
Bolnica zadržava pravo dodatnog testiranja kandidata te zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.
Mole se kandidati da u prijavi točno navedu za koje radno mjesto se prijavljuju. Ukoliko se prijavljuju na više radnih mjesta, za svako pojedino radno mjesto potrebno je dostaviti posebnu zamolbu sa pripadajućom dokumentacijom.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu njegovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Bolnica jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s propisanim uvjetima i rokovima.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Bolnice.
Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Specijalna bolnica za plućne bolesti, Rockefellerova 3, 10000 Zagreb, pisanim putem ili osobno na urudžbeni zapisnik (tajnica ravnatelja), uz napomenu: »Za natječaj– ne otvarati«.

Poslodavac


SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI
  • pismena zamolba: Rockefellerova 3, 10000 Zagreb