RADNIK/RADNICA NA KOMUNALNOM ODRŽAVANJU I


Radno mjesto


VALPOVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; sezonski
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
30.7.2020.
6.8.2020.

Posloprimac


  • Osnovna škola niži razredi
  • Završena osnovna škola

Kategorija B
Nije važno
Opis posla: ručno čisti i mete pješačke površine, prijelaze i mostove, gradske ulice i trgove, ručno i strojno kosi zelene površine, sakuplja i odvozi pokošenu travu i otpalo lišće, prazni i čisti  lične koševe za otpad, okopava, obrezuje grmlje, živice i ukrasno raslinje s javnih površina grada, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja koji je određen važećim  organizacijskim ustrojem i sistematizacijom.
NAPOMENE: Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
 
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Potrebna dokumentacija za prijavu na javni natječaj:

  • zamolba/prijava i životopis pisani na računalu (obvezno navestikontakt tel ili mob radi pozivanja na usmeno testiranje);
    U zamolbi je potrebno naznačiti i sljedeće: Kandidat daje izričitu suglasnost da Urbanizam d.o.o., kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ);
  • životopis pisan na računalu;
  • dokaz o državljanstvu ( preslika domovnice i osobne iskaznice s objestrane);
  • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak — uvjerenje nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom / kandidatkinjom prijavljenim na Javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.
Neće se razmatrati niti prijave kandidata koji se ne odazovu pozivu na usmeno testiranje.
 
S kandidatima koji zadovoljavaju kriterije, odnosno formalne uvjete javnog natječaja obavit će se usmeno testiranje, a o vremenu i mjestu održavanja svi kandidati biti će pravovremeno obaviješteni telefonskim putem.
S odabranim kandidatom sklopiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca u punom radnom vremenu.


 

 

 


 

Poslodavac


URBANIZAM d.o.o. za komunalne djelatnosti i graditeljstvo
  • pismena zamolba: URBANIZAM d.o.o., M.A.Reljkovića 16, Valpovo