MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR U TIMU OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE


Radno mjesto


JOSIPOVAC, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
31.7.2020.
8.8.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Naziv RM: medicinska sestra u timu obiteljske (opće) medicine
 
Opis poslova:
- priprema medicinsko-tehničke opreme, dokumentacije i materijala za rad tima,
- prijam novih osiguranika, uzimanje osobne, obiteljske i socijalne anamneze, unošenje osobnih podataka u zdravstveni karton i elektroničku zdravstvenu kartoteku povezanu na CEZIH,
- vađenje krvi, kontrole šećera i tlaka, antropometrijska mjerenja i cijepljenje pacijenata
- provođenje propisanih postupaka sterilizacije i dezinfekcije
- obavljanje drugih poslova u okviru struke
 
Potrebna zvanja: medicinska sestra/medicinski tehničar
Razina obrazovanja: SSS
Uvjeti:
- medicinska sestra/tehničar
-odobrenje za samostalan rad
 
Probni rad: 2 mjeseca
 
Uz pismenu prijavu kandidati su obvezni priložiti i:
1.životopis,
2.preslik svjedodžbe,
3.preslik domovnice,
4.preslik odobrenja za samostalan rad,
5.preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za one koji su imali obvezu polaganja istog),
6.elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, ne stariji od dana objave natječaja
7.presliku vjenčanog lista ili drugog odgovarajućeg dokaza u slučaju da je došlo do promjene prezimena kandidata
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(„Narodne novine“ br. 127/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebe dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan se u prijavi pozvati na navedeni članak Zakona te uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
Dom zdravlja Osječko-baranjske županije pribaviti će, temeljem čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18 i 125/19), po službenoj dužnosti dokaz da odabrani kandidat nije osuđen za kaznena djela iz glave XVI. Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19) – Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. Istog Zakona – Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.
Dom zdravlja Osječko-baranjske županije zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti testiranjem, razgovorom i/ili pisanom provjerom znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način, a o načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja,  razgovora i/ili pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina, rješavanja određenih radnih zadataka,  kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice www.dzo.hr.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Dom zdravlja Osječko-baranjske županije kao voditelj zbrike osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiv Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.
Do donošenja odluke o odabiru kandidata, Dom zdravlja Osječko-baranjske županije zadržava pravo poništiti natječaj djelomično ili u cijelosti.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, 31000 Osijek, s naznakom: „Prijava na natječaj-medicinska sestra u timu OM“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice www.dzo.hr.


Poslodavac


Dom zdravlja Osječko-baranjske županije
  • pismena zamolba: Park kralja Petra Krešimira IV. 6, Osijek