REFERENT/REFERENTICA - OPERATIVNI ASISTENT/OPERATIVNA ASISTENTICA NA PROJEKTU "ZAŽELI" - FAZA II


Radno mjesto


LOVAS, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
30.7.2020.
7.8.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
    REPUBLIKA HRVATSKA
          VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
             OPĆINA LOVAS
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA:  112-01/20-03/04
URBROJ: 2196/05-03/20-01
U Lovasu, 30. srpnja 2020. godine
 
Na temelju članaka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( ,,Narodne novine“ RH, broj 86/08, 61/11,04/18 i 112/19 ) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovas raspisuje
 
O G L A S
za prijam službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Lovas, na određeno vrijeme,  na radna mjesta:
 
 
1. viši referent – administrativni voditelj Projekta „Zaželi“ – faza II - 1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme  za vrijeme trajanja Projekta (najviše 18 mjeseci),  uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
 
Opći uvjeti za prijam u službu su:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.
 
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:
- stručni prvostupnik ekonomije,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke,
- poznavanje rada na računalu.
 
2. referent – operativni asistent na Projektu „Zaželi“ – faza II - 1 izvršitelj/ca, na određeno vrijeme  za vrijeme trajanja Projekta (najviše 18 mjeseci),  uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
 
Opći uvjeti za prijam u službu su:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.
 
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:
- srednja stručna sprema ekonomskog smjera,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke,
- poznavanje rada na računalu.
 
3. referent – operativni asistent na Projektu „Zaželi“ – faza II - 1 izvršitelj/ca, na određeno vrijeme  za vrijeme trajanja projekta (najviše 18 mjeseci),  uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
 
Opći uvjeti za prijam u službu su:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova.
 
Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:
- srednja stručna sprema medicinskog smjera,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke,
- poznavanje rada na računalu.
 
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Na Oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • < >dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi: preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodikazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke – (preslika ugovora o raduili rješenja o rasporedu ilipotvrda o obavljanju poslova, te elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • vlastoručno potpisana izjava da kod kandidata ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na Oglas na službenim internetskim stranicama Općine Lovas,
 • prijava mora biti vlastoručno potpisana.
   
  Služba na određeno vrijeme za potrebe rada na aktivnostima u svezi s Projektom koji se financira iz fondova Europske unije ne može postati služba na neodređeno vrijeme.
  U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, OIB te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).
  Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.
  Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na Oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.
  Sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, na kojoj su navedeni dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.
   
  Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu, utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, način obavljanja i rokove prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja će se provoditi prethodna provjera znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.
  Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas.
  Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
  Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.
  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Općine Lovas www.lovas.hr
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata,  područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni  na web-stranici Općine Lovas www.lovas.hr  i na oglasnoj ploči Općine Lovas najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere .
Pisane prijave podnose se na adresu: OPĆINA LOVAS, A. STARČEVIĆA 5, 32237  LOVAS, s naznakom: „Za Oglas – viši referent-administrativni voditelj Projekta „Zaželi“ Faza II. / referent-operativni asistent na Projektu „Zaželi Faza II. (upisati radno mjesto za koje se podnosi prijava) – ne otvaraj“ u roku 8 dana od dana objave Oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.
 
Kandidati će o rezultatima Oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Općina Lovas  zadržava pravo poništenja Oglasa bez posebnog objašnjenja.
 
OPĆINA LOVAS
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
PROČELNICA
Ana Papac, dipl. iur

Poslodavac


OPĆINA LOVAS
 • pismena zamolba: OPĆINA LOVAS, A.STARČEVIĆA 5, 32237 LOVAS