MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
30.7.2020.
7.8.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
Temeljem članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“  br. 61/18) Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec, Matice hrvatske 1, OIB 92517782053, raspisuje:

 
                                    NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME
                                               na radno mjesto medicinska sestra/tehničar, 1 izvršitelj
                                                     (zamjena za bolovanje, rodiljni/roditeljski  dopust) 

 

Stručni uvjeti: završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara, položen stručni ispit, posjedovanje licence za rad, jedna godina rada u struci, poznavanje rada na računalu
 
Uz životopis potrebno je priložiti neovjerene preslike dokumentacije:
  1. o završenom srednjoškolskom obrazovanju,
  2. uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
  3. licencu za rad,
  4. elektronički zapis iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na dan podnošenja zamolbe,
  5. važeće osobne  iskaznice ili domovnice, 
  6. potvrde o nekažnjavanju (ne starije od šest mjesec dana).
 
Za kandidata ne smije postojati zapreka  iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17).
 
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i intervju. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i intervjua objavit će se na web stranici Doma.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Pismene ponude podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja,  poštom na adresu:
Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec, Matice hrvatske 1, 40000 Čakovec  sa naznakom „Natječaj za zapošljavanje – medicinska sestra/tehničar“ 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Rezultati Natječaja će biti objavljeni na internetskoj stranici Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec: www.domzastarije-ck.hr.

 
 

Poslodavac


DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC
  • pismena zamolba: Matice hrvatske 1, 40000 Čakovec