MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR (SSS / IV STUPANJ)


Radno mjesto


POŽEGA, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
5
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
31.7.2020.
10.8.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Na temelju članka 20. i 22. Statuta Opće županijska bolnica Požega i Odluke ur. broj: 01-1888/1-2020, v.d. ravnatelja Opće županijske bolnice Požega raspisuje
 
 
N A T J E Č A J
 
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu:
 
  1. Medicinska sestra / medicinski tehničar ( SSS/IV stupanj ) – 5 izvršitelja
Uvjeti:
  • završeno strukovno obrazovanje za zanimanje medicinska sestra-medicinski tehničar (SSS/IV stupanj, 4 godine) ili medicinska sestra opće njege-medicinski tehničar opće njege (SSS/IV stupanj, 5 godina) i važeće odobrenje za samostalan rad.
    Obvezni prilozi:
  • vlastoručno potpisana zamolba i životopis, domovnica, svjedodžbe svih razreda srednje škole i završnog ispita, važeće odobrenje za samostalan rad, dokaz o stažu osiguranja od nadležne područne službe HZMO-a o podacima unesenim u matičnu evidenciju (ne stariji od mjesec dana).
     
Kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Rok za podnošenje prijava  je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnim propisima, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo, uz obavezno podnošenja dokaza iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Ako se na natječaj prijave kandidati iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 103. st. 1. navedenog zakona (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html).
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
Kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja biti će pozvani na prethodnu pisanu i/ili usmenu provjeru znanja, vještina, sklonosti i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.
O terminu testiranja (najmanje 3 dana prije održavanja) i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Opće županijske bolnice Požega (www.pozeska-bolnica.hr). Dan objave na internetskim stranicama smatra se danom prijema obavijesti/poziva/odluke.
Kandidati koji ne pristupe navedenim provjerama smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji dođu nakon početka testiranja neće moći pristupiti testiranju.
Dokumenti se predaju u presliku, na hrvatskom jeziku, odnosno u prijevodu sudskog tumača za hrvatski jezik, a originale ili ovjerene preslike izabrani kandidati obvezno predaju prije početka rada.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, uz iznimke dopuštene posebnim propisima.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.
Opća županijska bolnica Požega pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da Opća županijska bolnica Požega kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Opće županijske bolnice Požega.
Ponude s dokumentima i obveznim prilozima dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, 34000 Požega, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje- navesti zvanje“, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.
 

Poslodavac


OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA
  • pismena zamolba: OSJEČKA 107, 34000 POŽEGA