SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
31.7.2020.
8.8.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Dječji vrtić „Bajka“ objavljuje
N A T J E Č A J
SPREMAČICA
- 1  izvršitelj (m/ž) - na neodređeno vrijeme - puno radno vrijeme - upražnjeno radno mjesto
UVJETI za radno mjesto su:
- prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97);
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis (vlastoručno potpisan, preslika)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika)
- potvrda o podacima (o stažu) evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje-a, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25.st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19) - ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na druge kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Sukladno odredbi članka 103. stavak 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN 121/17) u nastavku je poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju priložiti:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s  invaliditetom , uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom  statusu osobe sa invaliditetom.
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom  kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. 
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Nepotpune i  nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić „Bajka“, Zagreb, Zorkovačka 8 - „Za natječaj – spremačica  - na neodređeno vrijeme;
U roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru, obavijest o izabranom kandidatu, objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića.
Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „Bajka“ dana 31.07.2020.Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ BAJKA
  • pismena zamolba: zork