8. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
31.7.2020.
10.8.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno

Sukladno članku 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (''Narodne novine'' br. 61/2018) Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava raspisuje
NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos, za radno mjesto:
8. Medicinska sestra/tehničar, radno mjesto III. vrste zvanja – 1 izvršitelj (m/ž). Radni odnos zasniva se na neodređeno radno vrijeme.
Uvjeti: Srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/ tehničara, posjedovanje važeće licence za samostalan rad, ne postojanje zapreka iz članka 213. stavka 1.1 Zakona o socijalnoj skrbi, hrvatsko državljanstvo.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis, domovnicu, rodni list, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe, diplome), dokaz o stažu od nadležne područne službe HZMO-a o podacima unesenima u matičnu evidenciju (ne starije od 30 dana), uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci), dokaz o položenom stručnom ispitu/potvrda o položenom pedagoško-psihološkom obrazovanju/ preslika licence za samostalni rad (ako je uvjet za radno mjesto)
Traženi dokumenti se dostavljaju u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.
Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prilikom odabira kandidata postoji mogućnost provedbe testiranja/razgovora s kandidatima, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni. O rezultatima izbora, kandidati će biti obaviješteni na web-stranici ustanove. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama, a zamolbe se dostavljaju na adresu: Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Prilaz Tomislava Špoljara 2, Zagreb, s naznakom »Za natječaj«.Poslodavac


Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
  • pismena zamolba: Prilaz Tomislava Špoljara 2, 10040 Zagreb