POMOĆNI DJELATNIK/DJELATNICA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU DJECE


Radno mjesto


SLATINA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
10
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
31.7.2020.
10.8.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju Odluke o objavi natječaja Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zeko (KLASA:040-01/20-01/31, URBROJ:2189/02-05/05-20-1, od dana 16.07.2020. godine), suglasnosti Gradonačelnika grada Slatine (KLASA:112-03/20-01/2, URBROJ:2189/02-03-02/03-20-1, od dana 24.07.2020. godine), a u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br.10/97., 107/07., 94/13., 98/19.) te člankom 5. Kolektivnog ugovora za djelatnike u Dječjem vrtiću Zeko Slatina, raspisuje se
 
NATJEČAJ
za zapošljavanje na radno mjesto Pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju djece- 10 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme
 
 
UVJETI:
- osnovna škola
 
Uz vlastoručno potpisanu zamolbu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis (vlastoručno potpisan),
- dokaz o završenoj osnovnoj školi,
- preslik osobne iskaznice,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak prema čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 
Prijavu na natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti  PREPORUČENO POŠTOM na adresu: Dječji vrtić Zeko, Trg ZNG 1, 33520 Slatina, s naznakom „za natječaj Pomoćni djelatnik za njegu, skrb i pratnju djece ”, u roku od osam dana od dana objave natječaja.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08., 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19.), te članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN, br. 133/97.).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su priložiti rješenje i/ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Obavijest o testiranju kandidata biti će objavljeno na web stranici: www.vrtic-zeko.hr.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obvezno dostavlja odabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.
Do donošenja Odluke o odabiru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti ispravljeni ili poništeni.
O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obaviješteni u roku od petnaest dana od dana donošenja Odluke o odabiru.
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Zeko.
 
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ ZEKO
  • pismena zamolba: TRG ZNG 1, SLATINA