DOKTORAND / ICA NA MEĐUNARODNOM KOMPETITIVNOM ZNANSTVENOM PROJEKTU


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
24.1.2020.
24.2.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
SVEUČILIŠTE U SPLITU
raspisuje
NATJEČAJ
za radna mjesta 
 
9.  Doktorand na međunarodnom kompetitivnom znanstvenom projektu u okviru programa Obzor 2020 pod nazivom „Bio-protective cultures and bioactive extracts as sustainable combined strategies to improve the shelf-life of perishable Mediterranean food (BioProMedFood)“ s radnim mjestom u Splitu, 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme do kraja provedbe projekta ili do iskorištenja, odnosno odrađivanja svih sati osiguranih financiranjem u okviru projekta, ovisno o tome koja od ove dvije okolnosti nastupi ranije
Uvjeti:
 • sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu Sveučilišta te općim aktima Sveučilišta koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno sveučilišni dodiplomski studij iz područja biotehničkih znanosti
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij iz područja biotehničkih znanosti ili već upisan doktorski studij
 • radno iskustvo u sustavu visokog obrazovanja od najmanje godinu dana
 • poznavanje rada na računalu
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • znanje engleskog jezika
   
  Prednosti:
 • iskustvo rada u laboratoriju
 • objavljeni znanstveni radovi u području biotehničkih znanosti
 • sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim skupovima
 • iskustvo u provođenju projekata financiranih sredstvima EU
 • nagrade za uspješnost za vrijeme studiranja
 • znanje talijanskog jezika
 • koordiniranje i organizacija aktivnosti popularizacije znanosti
   
  Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • životopis u Europass formatu,
 • motivacijsko pismo u kojem se jasno navodi razlog prijave na navedeno radno mjesto,
 • neovjerenu presliku domovnice i osobne iskaznice,
 • ovjerenu presliku diplome,
 • dokaz o ukupnom prosjeku ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij ili dokaz o upisu na doktorski studij,
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku radne knjižice ili drugu odgovarajuću potvrdu),
 • dokaz o znanju engleskog jezika (presliku indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde),
 • dokaz o znanju rada na računalu (presliku indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde),
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije,
 • dokaz o ispunjavanju dodatnih kriterija. 
Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju.
U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Sveučilište u Splitu može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i zakonskim propisima.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.
Kandidati koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi kandidati ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji isti mogu vidjeti na web adresi Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/ 
Prijave pod rednim brojem 1. do 8. se predaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Sveučilište u Splitu, Poljička cesta 35, 21000 Split, s naznakom: «Natječaj za radno mjesto». 
Prijava pod rednim brojem 9. predaje se u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Sveučilište u Splitu, Poljička cesta 35, 21000 Split, s naznakom: «Natječaj za radno mjesto». 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU
 • pismena zamolba: Poljička cesta 35, 21000 Split