ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; novootvoreni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
Bez naknade
12.9.2018.
21.9.2018.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Engleski jezik
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA DISNEYLAND, raspisuje
NATJEČAJ za obavljanje poslova na radnom mjestu ODGOJITELJ / ICA – 2 (dvije) izvršitelja/ica na određeno s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno) za vrijeme trajanja projekta „Unaprjeđenje usluge za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“
UVJETI:
- prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću(N.N.133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Disneyland.
-jedna godina radnog iskustva
Probni rad: 3 mjeseca
Uz prijavu na natječaj,kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- domovnicu
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
a)potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)
-dokaz o radnom iskustvu:elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a , ne stariji od mjesec dana
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se na adresu:
DJEČJI VRTIĆ DISNEYLAND, Pujanke 22, 21000 SPLIT, s naznakom „za natječaj“.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da DJEČJI VRTIĆ DISNEYLAND može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ DISNEYLAND
pismena zamolba: PUJANKE 22, 21000 SPLIT