VIŠI ASISTENT / SISTENTICA POSLIJEDOKTORAND NA CENTRU IZVRSNOSTI ZA ZNANOST I TEHNOLOGIJU – INTEGRACIJA MEDITERANSKE REGIJE – STIM-REI (ISTRAŽIVANJE,


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2018.
7.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Nije važno
SVEUČILIŠTE U SPLITU
raspisuje
NATJEČAJ
za radna mjesta
2. Viši asistent / poslijedoktorand (1 izvršitelj) na Centru izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije – STIM-REI (istraživanje, inovacija i edukacija) na Sveučilištu u Splitu, u punom radnom vremenu do kraja provedbe projekta ili do iskorištenja, odnosno odrađivanja svih sati osiguranih financiranjem u okviru Projekta, ovisno o tome koja od ove dvije okolnosti nastupi ranije 
Uvjeti:
-      sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu Sveučilišta te općim aktima Sveučilišta koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička radna mjesta
-      završen poslijediplomski sveučilišni studij - iz traženog područja
-      dosadašnja priznanja i nagrade za izvrsnost u istraživanju i istraživački rad
-      sudjelovanja u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama,
-      poznavanje rada na računalu
-      izvrsno znanje engleskog jezika. 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
-      životopis u Europass formatu,
-      motivacijsko pismo kojem se jasno navodi razlog natjecanja za navedeno radno mjesto
-      neovjerenu presliku domovnice i osobne iskaznice,
-      ovjerenu presliku diplome poslijediplomskog sveučilišnog studija - iz traženog područja,
-      dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku radne knjižice ili druga odgovarajuća potvrda),
-      dokaz o dosadašnjim priznanjima i nagradama za izvrsnost u istraživanju i istraživački rad (presliku uvjerenja ili odgovarajuće potvrde),
-      dokaz o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama (presliku uvjerenja ili odgovarajuće potvrde),
-      dokaz o znanju engleskog jezika (presliku indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde),
-      dokaz o znanju rada na računalu (presliku indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde). 
STIM-REI povezuje istraživanje s inovacijom i edukacijom. Element Voda i okoliš uključuje: 
Projektni element br. 1. -  Napredna tehnologija na nanoskali
Projektna aktivnost IC Razvoj gorivnih članaka i elektrolizatora 
Voditeljica Centra je prof. dr. dr. h. c. Vlasta Bonačić-Koutecký, Interdisciplinarni centar za naprednu znanost i tehnologiju (ICAST); STIM na Sveučilištu u Splitu (vbk@stim.unist.hr).
Voditelj istraživačke aktivnosti je prof. dr. sc. Frane Barbir (fbarbir@fesb.hr).
Lokacija radnog mjesta: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića 32, 21000 Split
Radno mjesto: Viši asistent / poslijedoktorand – probni rok od 6 mjeseci 
Opis poslova koje će kandidat obavljati:
  1. planiranje i provođenje znanstvenih istraživanja iz navedenog područja što uključuje: planiranje, postavljanje i provođenje eksperimenata, analiza i interpretacija rezultata eksperimenata,
  2. pisanje izvješća o provedenim istraživanjima, pisanje znanstvenih radova, pisanje prijedloga novih projekata, praćenje rada doktoranata
  3. razvijanje suradnje s drugim istraživačkim grupama unutar i izvan STIM-a
Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju. U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj. 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju. 
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.
Osobe prijavljene na natječaj a koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su se u prijavi pozvati na to pravo, te priložiti relevantne dokaze. 
Prijave se predaju u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Sveučilište u Splitu, Poljička cesta 35, 21000 Split, s naznakom radnog mjesta opisanog u točkama 1. i/ili 2.
 Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU
pismena zamolba: POLJIČKA CESTA 35, 21000 SPLIT