PRISTUPNIK/PRISTUPNICA ZA SPECIJALIZACIJU IZ MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE


Radno mjesto


KRAPINSKE TOPLICE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
2.9.2019.
17.9.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
N A T J E Č A J
 
za izbor pristupnika/ce za upućivanje na specijalizaciju i za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme
 
jedan (1) pristupnika (m/ž) za specijalizaciju iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine

Opći uvjeti:
  • završen Farmaceutsko-biokemijski fakultet-smjer medicinska biokemija
  • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 
Uz prijavu na natječaj, pristupnici  su dužni priložiti odgovarajuće dokaze (presliku) o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i to:
 
1.životopis
2.diplomu o završenom fakultetu
3.odobrenje za samostalan rad (licenca)
4.domovnicu
5.potvrdu HZMO o radnom stažu, ne stariju od dana objave
 
Mjerila za utvrđivanje redoslijeda pristupnika-kandidata utvrđena su Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (N.N. br.83/15- u daljnjem tekstu: Pravilnik).
 
U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za odobravanje specijalizacije pristupnici prilažu slijedeće dokaze i to:
  1. presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
  2. presliku potvrde o općemprosjeku ocjena tijekom studija i duljini trajanja studija,
  3. presliku dokaza o  nagradama za vrijeme studija,
  4. presliku potvrde o  statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
  5. popis objavljenih radova i kopije radova
  6. preslike rezultata psihološkog testiranja, koje se provode sukladno posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu.
  7. potvrdu o radu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno presliku  ugovora o radu iz kojeg je to vidljivo, kao i presliku ugovora o radu o stažu u bolničkoj ustanovi u svojstvu doktora medicine bez specijalizacije
 
Pristupnici su obvezni izvornike svih traženih  dokumenata predočiti Povjerenstvu prilikom odaziva na razgovor.
Sa pristupnicima će se obaviti razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj.
O terminu razgovora s Povjerenstvom, svaki će pristupnik biti izvješten pisanim putem ili putem elektroničke pošte.
Bodovanje i razgovor  obavlja  se  samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.
Obavijest o datumu objave lista rezultata na oglasnoj ploči  Bolnice bit će istovremeno poslana svim prijavljenim pristupnicima elektroničkom poštom.
Radni odnos zasniva se sa izabranim pristupnicima na neodređeno vrijeme.
 
Pristupnici  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima  sukladno posebnom propisu, dužni su uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze  utvrđene  posebnim propisom iz kojih je vidljivo spomenuto pravo.
Ukoliko se na ovaj natječaj prijave pristupnici  iz čl. 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima,  dužni  su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103.stavak 1. navedenog Zakona (link: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji- ).                                                                                              
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici  Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju
 
Ovaj natječaj objavit će se u Večernjem listu, na mrežnoj stranici Bolnice i na mrežnoj  stranici Ministarstva zdravstva.
 
Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja, putem pošte u zatvorenoj omotnici  s naznakom “Prijava na natječaj za specijalističko usavršavanje iz ______________ na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Gajeva 2, Krapinske Toplice ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola
Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
 
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice kao Voditelju obrade da može prikupljati i koristiti osobne podatke te ih čuvati u skladu s općim aktima Bolnice, a u svrhu provedbe natječajnog postupka za zasnivanje radnog odnosa.
 
Sukladno odredbama članka 9. Pravilnika, odluka o izboru specijalizanta bit će objavljena na oglasnoj  ploči i na internetskoj stranici Bolnice (www.sbkt.hr.)  najkasnije u roku od 20 dana od dana obavljenog razgovora pristupnika s Povjerenstvom.

Poslodavac


Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
  • pismena zamolba: Krapinske Toplice, Gajeva 2