STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA


Radno mjesto


SELCA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
21.10.2019.
20.12.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Kategorija B
1 godinu
STRUČNI SURADNIK (bilo kojeg profil: psiholog, logoped i defektolog.) na određeno puno radno vrijeme .
Uvjeti za radno mjesto  prema članku 24.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(NN 10/97, 107/07, 94/13) 
 
Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 
1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
2. presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
4. presliku domovnice
5. radni životopis
6. presliku rodnog lista
7. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića, na adresu  Dječji vrtić „Selca“ , Šetalište Rajka Štambuka 5, 21425 Selca, Brač.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
 
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
 
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.
 
Natječaj je objavljen dana 21.10.2019.g.  na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Natječaj traje do zaprimanja prijave, najduže 30 dana od dana objave.
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ SELCA
  • pismena zamolba: DV Selca, Šetalište R.Štambuk 5, 21425 Selca