ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


OREHOVICA, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
21.5.2020.
29.5.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Kategorija B
Nije važno
Na temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju (N. N. broj 10/97,107/07 i 94/13.) i članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Loptica Čakovec, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Loptica Čakovec raspisuje :
NATJEČAJ
za radno mjesto odgojitelja/ice
I.  Odgojitelj / ica predškolske djece
- jedan/jedna(1) izvršitelj/ica na  određeno puno radno vrijeme,zamjena za porodiljski,rad na projektu
-mjesto rada Orehovica
II.  UVJETI za gore navedeno radno mjesto  su:                                                                                
-  sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN133/97)
III.  UZ PISANU ZAMOLBU POTREBNO JE PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKUMENTE :
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a po starom zakonu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju N.N.10/07, 107/07, 94/13), ne starije od 30 dana
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju N.N.10/07, 107/07, 94/13), ne starije od 30 dana
 • Dokaz o radnom stažu –elektronički zapis o stažu s HZZM-a, ne stariji od 30 dana
 • Preslika osobne iskaznice
 •  Životopis
IV.  Osobe koje  ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima, dužne su dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti.U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužne su se  u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Osobe koje mogu ostavraiti pravoprednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji  (N.N.121/2017).
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti  sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N.121/17), dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta , i sve potrebne dokaze dostupne  na Internet starnici  Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
 
Prijave s traženom dokumentacijom u omotnici s naznakom „za natječaj “ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:  Dječji vrtić Loptica
                   Tina Ujevića 2
                   40000   Čakovec ili na mail adresu
                    info@djecjivrticloptica.hr

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati .
O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e
 
 
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ LOPTICA
 • osobni dolazak: TINA UJEVIĆA 2, ČAKOVEC
 • e-mailom: info@djecjivrticloptica.hr