MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


KOPRIVNICA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • 2 smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.
Terenski rad

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Kategorija B
Nije važno
Na temelju članka 31. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (KLASA: 003-01/19-01/01, URBROJ: 2137-89-19-01) od 26. lipnja 2019. godine i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natječaja u Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije za radno mjesto medicinska sestra/tehničar (KLASA: 003-03/14-01/01, URBROJ: 2137-89-14-03) od 06. svibnja 2014., I. izmjena i dopuna Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natječaja u Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije za radno mjesto medicinska sestra/tehničar (KLASA: 003-03/19-01/05, URBROJ: 2137-89-19-03) 03. lipnja 2019. godine, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije Mirjana Hanžeković, mag.oec. raspisuje
  
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijem radnika u radni odnos:
 
1.  Medicinska sestra/tehničar (SSS) – 1  izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme zamjena za porodiljni dopust u Središnjici Koprivnica

2.  Kandidati/kandidatkinje pod točkom 1. trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:
- završena srednja medicinska škola u trajanju od 4. godine i položen stručni ispit ili, završena srednja medicinska škola u trajanju od 5. godina (bez stručnog ispita)
 
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje pod točkom 1. dužni su priložiti:
- životopis
svjedodžbu (preslika),
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika), u slučaju da kandidat ima završenu srednju medicinsku školu u trajanju od 5. g. – nije potrebno uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- odobrenje za samostalan rad (licenca) – preslika,
- Vozačka dozvola B kategorije
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci do objave ovog natječaja).
 
Pismeno testiranje za radna mjesta pod točkom 1. obavit će se iz literature:
- Zakona o zdravstvenoj zaštiti,
- Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicine,
- Stručnih znanja stečenih tijekom srednjoškolskog obrazovanja i pripravničkog staža,
- Zakona o sestrinstvu,
- Zakona o zaštiti prava pacijenata.
 
Rok za podnošenje ponude je 8 dana od objave natječaja  u „Narodnim novinama“. Ukoliko se za raspisano radno mjesto ne javi niti jedan kandidat, Natječaj ostaje otvoren do popunjavanja radnog mjesta.
Ponude se podnose na adresu: Zavod za hitnu medicinu Koprivničko – križevačke županije Trg Dr.T.Bardeka 10, 48000 Koprivnica, sa naznakom ”za natječaj”, osobno ili poštom.
Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.
O vremenu i mjestu održavanja testiranja kandidati će biti obavješteni putem e-mail adrese koju navedu u natječaju.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/a je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i oglasa te ostalu dokumentaciju navedenu u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.
Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije zadržava pravo provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata kao i poništenje natječaja.
Kandidat/kinja koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Zavoda te kandidati/kinje neće biti pojedinačno pisano obavještavani.
Za dodatne informacije obratiti se na broj telefona  099/270-7512.

Poslodavac


ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
  • pismena zamolba: Trg Dr. T. Bardeka 10, 48000 Koprivnica