UČITELJ TEHNIČKE KULTURE I INFORMATIKE(M/Ž)


Radno mjesto


NEORIĆ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
31 sat tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
17.9.2018.
24.9.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17.i 68/18), OŠ _Neorić-Sutina_Neorić dana    17 .9.2018. godine raspisuje:
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
1. NA ODREĐENO VRIJEME:
-Učitelj tehničke kulture i informatike  – nepuno radno vrijeme – 31 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj

UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17.,68/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01.).
Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi,
2. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
3. preslika domovnice
4. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole(www.os-neoric-sutina.skole.hr), na adresu:   OŠ Neorić-Sutina  Neorić 43, 21 247 Neorić
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole.
                                                                                 
                                                                                        Ravnateljica:  Nada Dundović
KLASA:112-01/18-01/3
URBROJ:2180-15-18-2

 

 Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA 'NEORIĆ-SUTINA'
pismena zamolba: OŠ NEORIĆ SUTINA, NEORIĆ 43, NEORIĆ