SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA GOSPODARSTVO M/Ž


Radno mjesto


SENJ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
6.12.2018.
13.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu
U Ispostavu Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji u Senju
 
  • samostalni upravni referent za gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica.
 
Stručni uvjeti:
  • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske ili pedagoške struke,
  • položen državni stručni ispit
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima, a u državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu njegova polaganja u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada kao i osobe koje nemaju položen stručni ispit za obavljanje poslova arhivara uz obvezu polaganja istog.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a kao dokaz može se priložiti i preslika domovnice), dokaz o završenom stupnju obrazovanja (presliku diplome), dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranim podacima u matičnoj evidenciji zavoda), dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (presliku uvjerenja).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:
Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji,
53000 Gospić, Budačka 55
s naznakom: „ZA JAVNI NATJEČAJ“
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidat/kinja  koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 12/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13  i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11), dužan/a je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani/a kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja imenuje predstojnik Ureda. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja), provjera rada na računalu i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, www.ls-drzavna-uprava.hr, istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji www.ls-drzavna-uprava.hr.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i na web stranici Ureda državne uprave u Ličko-senjskoj županiji www.ls-drzavna-uprava.hr.
Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predstojnik Ureda obustavit će postupak po ovom natječaju.
 

Poslodavac


URED DRŽAVNE UPRAVE U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI
pismena zamolba: Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji, Bud