SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
15.5.2019.
23.5.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vinkovci raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

 • Spremačica (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

UVJETI ZA SPREMAČICU:  Završena osnovna škola

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru),
 • radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13).

 

Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente

 • zamolba (vlastoručno potpisana),
 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • preslika domovnice,
 • preslika osobne iskaznice,
 • preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
 • elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana),
 • vlastoručno potpisanu izjavu („ Suglasan/na sam sa svim uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.“)
 •  kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci):
 1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 3. potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravio, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 – nastavno: ZOPHBDR), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta  ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. ZOPHBDR, dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Link na popis dokaza za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.     

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Dječji vrtić Vinkovci

J.J.Strossmayera 7, 32100 Vinkovci

s naznakom „Natječaj za spremačicu“

O rezultatu natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

 Andrea VinkovićPoslodavac


Dječji vrtić Vinkovci
 • pismena zamolba: 32100 VINKOVCI, J.J.STROSSMAYERA 7