MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


KNIN, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
3i smjene
Nema smještaja
U cijelosti
26.3.2020.
8.4.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
1 godinu
opis poslova:
Poslovi zdravstvene skrbi i opće i posebne njege u ustanovi

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN
Knin, 19.03.2020.godine
Ur.broj: 01- 90/20
Na temelju članka  35. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Knin,  a u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta,  objavljuje se
 
NATJEČAJ
Za radno mjesto medicinska sestra/tehničar,  jedan izvršitelj/ica  na neodređeno vrijeme
Radno vrijeme je puno, rad je raspoređen  u 3 smjene.
Natječaj se odnosi na oba spola a pojmovi koji imaju rodno značenje  odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kom rodu su korišteni.
Uvjeti:
 • Završeno srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje medicinska sestra/tehničar , opći smjer
 • Položen stručni ispit ( za one koji su u obvezi)
 • Odobrenje za samostalan rad HKMS-a
 • 12 mjeseci radnog iskustva u struci
 • Probni rad je 30 dana
 • Hrvatsko državljanstvo
 • Da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
 • Ne postojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi koje uvjerenje pribavlja poslodavac za izabranog kandidata/kinju prije sklapanja ugovora o radu.
 • Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta sukladno posebnim propisima, a pregled za izabranog kandidata organiziraposlodavac prije sklapanja ugovora o radu.
  Dokumentacija prijave treba sadržavati:
 • Potpisanu prijavu s navedenim osobnim podacima i kontakt telefonom
 • Životopis
 • Preslika svjedodžbeo završenom obrazovanju
 • Potvrda o položenom stručnom ispitu ( oni koji su u obvezi)
 • Potvrda odobrenja za samostalan radHKMS
 • Presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice
 • Preslika rodnog lista , ako je mijenjano prezime
 • Potvrda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak pred nadležnim sudom ne starija od 30 dana od dana objave natječaja.
 • Dokaz o radnom iskustvu:  elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a  i  presliku ugovora o radu  ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove.
Dom može pozvati izabrane  kandidate na razgovor.
Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju  sukladno članku 102.  Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) isto ostvaruju pod jednakim uvjetima iz oglasa ali uz navedenu dokumentaciju prijave na natječaj  prilažu i dokaze  propisane člankom 103. navedenog Zakonom  a koji su dostupni i na web stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja:  http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 
Dom će od izabranog kandidata/kinje zatražiti  izvornike dostavljenih dokumenta prije sklapanja ugovora o radu.
Prijava se dostavlja isključivo putem pošte  na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Knin, Kneza Domagoja 5 22300 Knin  s naznakom „natječaj za medicinsku sestru/tehničara“.
Natječaj se objavljuje u Narodnim Novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Doma. Rok za prijavu je 14 dana od dana objave u Narodnim Novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Pridržava se pravo ne izvršenja  prava kandidata po ovom natječaju, bez obrazloženja, te pravo poništenje natječaja bez ikakve odgovornosti ustanove.
Prijavom na natječaj dajete privolu za prikupljanje ,obradu i objavu osobnih podataka radi provedbe natječajnog postupka ,sukladno zakonu.                                                                  
Zadnji dan za dostavu je 08.04.2020.godine
Dom za starije i nemoćne osobe Knin

 

Poslodavac


DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN
 • pismena zamolba: Kneza Domagoja 5 22300 Knin