SURADNIK / SURADNICA U SURADNIČKO ZVANJE ASISTENTA ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE EKONOMIJA, GRANA POSLOVNA INFORMATIKA, I ODGOVARAJUĆE RADNO


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
22.10.2018.
21.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17 i 47/18) raspisuje
 NATJEČAJ
2. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana Poslovna informatika, i odgovarajuće radno mjesto na Katedri za poslovnu informatiku, na određeno vrijeme (do povratka radnice s rodiljnog dopusta)
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine 93/14 i 127/17), Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03 do 131/17) te uvjete Rektorskog zbora.
Pristupnici pod točkom 2. trebaju uz prijavu na natječaj priložiti:
  • životopis
  • dokaz o državljanstvu  države članice EU
  • završen diplomski (dodiplomski) sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti ili rješenje o priznavanju istovrijednosti diplome stečene u inozemstvu
  • dokaz o aktivnom poznavanju hrvatskog jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru (C2 razina), za pristupnike koji nisu hrvatski državljani
  • dokaz o aktivnom poznavanju engleskog jezika
  • dokaz o poznavanju rada s računalom
  • potvrdu visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena (najmanje 4,00) odnosno kojom se potvrđuje da se pristupnik nalazi u 10% najuspješnije diplomiranih studenata potvrdu o dužini studiranja,
  • dvije preporuke sveučilišnih nastavnika
  • druge dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta i na način propisan Pravilnikom o radu i Uputi za provođenje postupka utvrđivanja ispunjavanja uvjeta i vrednovanja pristupnika po natječaju za izbor u suradničko zvanje asistenta, koji su objavljeni na web stranici Fakulteta.
U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, prijaviti se mogu pristupnici oba spola.
Ako pristupnici temeljem posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima i dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Ekonomski fakultet smije koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno zakonskim propisima.
Pristupnik koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se pristupnikom prijavljenim na natječaj, te neće biti pozvan na dopunu dokumentacije.
Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i/ili vještina za prijavljene pristupnike koji zadovoljavaju formalne uvjete navedene u natječaju a bitne su za obavljanje poslova radnog mjesta.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.
Svu dokumentaciju osim u papirnatom obliku potrebno je dostaviti i na CD-u, s tim da se  radovi za izbor dostavljaju na posebnom CD- u. 
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama". Prijave se predaju na adresi: Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 21000 Split, Cvite Fiskovića 5.
Prijavljeni pristupnici bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku, putem mrežnih stranica Fakulteta.

Poslodavac


Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
pismena zamolba: CVITE FISKOVIĆA 5, 21000 SPLIT