MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
4
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
10.7.2019.
18.7.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJ
Ur. broj: 01-4860/19
Vinkovci, 08. srpnja 2019.
 
 
                Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci  ravnatelj raspisuje
 
NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme
 
Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno  vrijeme (uz probni rad od mjesec dana) raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:
 
1.    LOGOPED (m/ž)  -  2  izvršitelja 
U v j e t  za radno mjesto - VSS, završen edukacijsko-rehabilitacijski fakultet logopedskog smjera, radno iskustvo 1 godina
 
2.    PRVOSTUPNIK MEDICINSKO-LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (m/ž)  -  3  izvršitelja 
U v j e t  za radno mjesto - VŠS, prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, važeće odobrenje za  samostalan  rad
 
3.    ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR (m/ž)  -  1 izvršitelj
       U v j e t  za  radno mjesto - SSS, medicinska škola – zdravstveno laboratorijski tehničar,  važeće odobrenje za
       samostalan  rad 
 
4.   MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR  -  4 izvršitelja
       U v j e t  za radno mjesto - SSS, završena srednja škola za medicinske sestre/tehničare, važeće odobrenje za
       samostalan rad
 
5.   KUĆNI MAJSTOR – STROJAR ATK (m/ž)  -  1 izvršitelj
      U v j e t za radno mjesto - KV, završena srednja škola za strojara ili električara, 1 godina radnog iskustva,
      položen ATK ispit.
      Ukoliko se na natječaj ne javi niti jedan kandidat s položenim ATK ispitom, može biti izabran kandidat koji
      nema položen ATK ispit uz obvezu polaganja ATK ispita u roku od 6 mjeseci od dana zasnivanja radnog
      odnosa.
 
6.   DVORIŠNI POMOĆNI DJELATNIK (m/ž)  -  3 izvršitelja
      U v j e t  za  radno mjesto - NSS, završena osnovna škola
 
Za prijem radnika u radni odnos na određeno  vrijeme ( uz probni rad od mjesec dana) raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:
 
7.   DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST OPĆE KIRURGIJE I ORTOPEDIJE UŽE SPECIJALNOSTI
      TRAUMATOLOGIJE – korisnik mirovine - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, do polovice punog radnog
      vremena
 
8.   MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR  -  4 izvršitelja
      U v j e t  za radno mjesto - SSS, završena srednja škola za medicinske sestre/tehničare, važeće odobrenje za
      samostalan rad
 
9.   SPREMAČICA (m/ž)  -  5 izvršitelja
      U v j e t  za radno mjesto - NSS, završena osnovna škola
 
Radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto pod rednim brojem 8. zasniva se kao zamjena za privremeno odsutne radnike.
Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:
-životopis
-domovnicu
-diplomu odnosno  potvrdu o stečenoj stručnoj spremi, a  za  radna  mjesta pod rednim brojevima 6.   i  9.
  presliku svjedodžbe o završenom VIII. razredu osnovne škole ili svjedodžbu o završenoj srednjoj stručnoj
  spremi
-važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) za radna mjesta pod rednim brojevima  2., 3., 4., 7. i 8.
-uvjerenje o položenom ATK ispitu za kandidate s položenim ATK ispitom – za radno mjesto pod  rednim
 brojem 5.
-uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
-potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) za radna
 mjesta pod rednim brojevima 1. i 5.
-dokaz o statusu korisnika starosne mirovine za radno mjesto pod rednim brojem 7.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Opća županijska bolnica Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju iz čl. 103. Zakona dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9 istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
 
S  kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se pisana provjera znanja i/ili intervju.
Obavijest o vremenu i mjestu pisane provjere znanja i/ili intervjua bit će objavljena na Internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
 
Prijave na natječaj dostavljaju se u urudžbeni zapisnik Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, s naznakom „Za natječaj - (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete) - ne otvaraj“.
 
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
                                                                                                                             Ravnatelj:
                                                                                                              Krunoslav Šporčić, dr. med.   
 

Poslodavac


OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  • pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI, ZVONARSKA 57