VODITELJ/VODITELJICA PROJEKTA


Radno mjesto


PRIVLAKA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
29.7.2020.
6.8.2020.
Da

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Kategorija B
1 godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Jedinstveni upravni odjel
 
KLASA: 112-03/20-01/02
URBROJ: 2188/09-01-20-1
Privlaka, 28. srpnja 2020. godine
 
Na temelju Odluke o financiranju, Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-27) od 16. lipnja 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020., za projekt “Ojačaj svoj radni potencijal - II“ Kodni broj: UP.02.1.1.13.0084. od 18. lipnja 2020. godine. a u skladu s člankom 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje
 
OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIVLAKA
 
Na radno mjesto:
VIŠI STRUČNI SURADNIK – voditelj projekta
- jedan izvršitelj/ica, na određeno vrijeme do 30. studenoga 2021. godine, radi obavljanja privremenih poslova  (EU projekt, naziv projekta  „Ojačaj svoj radni potencijal - II“, Program Zaželi - program zapošljavanja žena – faza II).
 
Posebni uvjeti za prijam u službu:
- visoka stručna sprema      
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- vozačka dozvola B kategorije
- poznavanje rada na računalu. 

Opis privremenih poslova:
- organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta
- održavanje i praćenje svih projektnih aktivnosti
- suradnja, izvještavanje i komunikacija sa svim sudionicima projekta
- promocija projekta u medijima
- kontrola rada zaposlenih žena
- osiguravanje strateškog fokusa projekta i ciljeva
- sastavljanje izvještaja
- praćenje financijskih transakcija. 

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Služba se zasniva na određeno vrijeme dok traje provedba projekta, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, radi obavljanja privremenih poslova za vrijeme ugovorenog trajanja EU projekta „Ojačaj svoj radni potencijal - II“, Program Zaželi - Program zapošljavanja žena – faza II.
 
Mjesto rada je u Općini Privlaka.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
 
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervju, smatrat će se da je povukao svoju prijavu na oglas.
Na internet stranici Općine Privlaka opcina-privlaka.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Na istoj web stranici, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja iste.
 
Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeće:
•          životopis,
•          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
•          dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
•          dokaz o dosadašnjem iskustvu na administrativnim poslovima (potvrda ili preslika ugovora o radu)
•          dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
•          uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)
•          vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi.
Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas te će o tome biti obaviješteni pisanim putem.
 
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
Prijave se dostavljaju neposredno u pisarnicu Općine Privlaka ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka, s naznakom „Prijava na oglas – prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik– voditelj projekta „Ojačaj svoj radni potencijal - II“ – NE OTVARAJ.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
  
                                                                                                             PROČELNICA
                                                                                                     Ines Marijanović, dipl. iur.
 
 

Poslodavac


OPĆINA PRIVLAKA
  • pismena zamolba: FALIČEVCI 7, PRIVLAKA