2. SURADNIK/CA ZA RAČUNOVODSTVO


Radno mjesto


ZAGREB
2
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


  • Srednja škola 4 godine
  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

2 godine
Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, članka 20. Statuta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i članka 6. stavka 1. Pravilnika o ustrojstvu stručne službe Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Nacionalna zaklada objavljuje
N A T J E Č A J
za zapošljavanje u stručnu službu Nacionalne zaklade za sljedeća radna mjesta
B/ SAMOSTALNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆE POSLOVE
2. Suradnik(-ca) za računovodstvo - 2 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme
Stručni i ostali uvjeti:
• VSS, VŠS ili SSS i najmanje 2 godine radnog staža
• dobro poznavanje i aktivno radno iskustvo u proračunskom ili neprofitnom ili profitnom računovodstvu
• razumijevanje financijskih i računovodstvenih sustava
• razumijevanje načina financiranja iz javnih izvora
• poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa
• analitičke sposobnosti i razumijevanje funkcioniranja javnog financiranja
• sposobnost timskog rada
• verbalne i pisane komunikacijske vještine
• informatička pismenost - samostalni rad na računalu u programima Word, Excell, Linux, korištenje Interneta
Za kandidate/kandidatkinje prijavljene na natječaj koji/koje ispunjavaju propisane uvjete provesti će se testiranje radi provjere posebnih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (od rednoga broja 1. do 10.).
Kandidati/kandidatkinje se primaju u radni odnos na određeno vrijeme od jedne godine uz probni rad od tri mjeseca (Osim pripravnika koji se primaju u radni odnos na određeno vrijeme od 6 mjeseci uz probni rad od 3 mjeseca).
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja(-ice) prijave i redni broj te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Ukoliko se kandidati(-kinje) prijavljuju na više radnih mjesta raspisanih ovim natječajem obavezno trebaju poslati zasebne prijave sa dokumentacijom za svako radno mjesto na koje se prijavljuju.
Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni/dužne priložiti:
• životopis (potpisan)
• pismo motivacije (potpisano)
• dokaz o radnom stažu/radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno za radno iskustvo – popis poslova i poslodavaca kod kojeg je stečeno radno iskustvo s tim da će u slučaju ulaska u uži izbor biti potrebno dostaviti preslike uvjerenja poslodavaca ili preslike ugovora o djelu). Za prijave na radna mjesta pripravnika u navedenim evidencijama treba biti razvidno da kandidati nemaju upisan radni staž.
• presliku Domovnice
• presliku svjedodžbe/diplome iz koje je vidljiv stečeni najviši stupanj obrazovanja
• uvjerenje/potvrdu o nekažnjavanju – u izvorniku (ne starije od 3 mjeseca).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici s izuzetkom uvjerenja/potvrde o nekažnjavanju, a prije izbora kandidata/kandidatkinja predočiti će se izvornici.
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Štrigina 1a
10000 Zagreb
s naznakom "Za natječaj - ____/unijeti redni broj i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje/"_______
Nepotpune, nepravovremene prijave i prijave poslane suprotno uputama iz ovog natječaja neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje prijavljeni/prijavljene na natječaj bit će obaviješteni pisanim putem.

Poslodavac


NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
  • pismena zamolba: Štrigina 1a, 10000 Zagreb