POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; novootvoreni poslovi
25 sati tjedno
2 smjene
Nema smještaja
Djelomično
11.9.2019.
18.9.2019.

Posloprimac


 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09. ,92/10., 105/10. ,90/11., 16/12., 86/12.,94/13., 152/14. i 68/18,  ravnateljica Osnovne škole Siniše Glavaševića  u Vukovaru, raspisuje
 
N A T J E Č A J
za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova
pomoćnika u nastavi
 
1. Pomoćnik u nastavi …………. 2 izvršitelja-ice
na određeno, nepuno radno vrijeme od 25 sati tjedno.
 
OPĆI  UVJETI  NATJEČAJA:
 1. Punoljetnost
 2. Hrvatsko državljanstvo
 3. Pisma preporuke
 
POSEBNI  UVJETI  NATJEČAJA:
 1. Minimalno srednjoškolsko obrazovanje- prednost: iskustvo rada s učenicima s teškoćama u razvoju u obrazovnim ustanovama;
 2. Prednost : Završen program edukacije za poslove pomoćnika u minimalnom trajanju od 20 sati;
 3. Protiv osobe nije pokrenut postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;
 
Uz  pisanu prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
 1. Životopis ( vlastoručno potpisan, s navedenim podatcima o volontiranju ili radu s djecom – naziv institucije/udruge,tvrtke gdje je ostvareno volontiranje ili rad, iskustvo u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. Dokaz o državljanstvu ( presliku važeće osobne iskaznice ili presliku Domovnice),
 3. Dokaz o prebivalištu ( preslika osobne iskaznice )
 4. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 5. Uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( preslika, ne starije od 3 mjeseca).
 
U prijavi kandidati obvezno trebaju navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu ( e-mail).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN br. 121/17.), treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona.        
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:                                                                  
https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825

Prijave s potrebnim dokumentima  dostaviti na adresu Škole:
 
                                   OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA
                                          32010 VUKOVAR  Dr. Ante Starčevića 5
                                                                   P.P. 43
 
  s naznakom: "NE OTVARAJ -  PRIJAVA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA   POMOĆNIKA U NASTAVI"
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji pravodobno dostave potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama,  i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju, prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje kojeg je Osnovna škola Siniše Glavaševića donijela kao Poslodavac.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana.
Natječaj će biti objavljen na mrežnoj stranici i Oglasnoj ploči Škole,  te mrežnim stranicama i Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  u Vukovaru.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Škole.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA VUKOVAR
 • pismena zamolba: DR. ANTE STARČEVIĆA 5, 32010 VUKOVAR