ZAPOSLENIK/CA NA RADNO MJESTO I. VRSTE-STRUČNOG SURADNIKA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE UREDA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE


Radno mjesto


OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

1 godinu

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK
raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i prijam

2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručnog suradnika za računovodstvene poslove Ureda za računovodstvene poslove na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka privremeno nenazočne zaposlenice,

Na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek www.fazos.unios.hr naveden je opis poslova za radna mjesta pod točkama 1. i 2. ovog natječaja.

Pristupnici natječaju pod točkom 2. pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.) dužni su ispunjavati i sljedeće uvjete:
- završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije,
- poznavanje rada na računalu i
- jedna godina radnog iskustva.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkama 1. i 2. obvezni su priložiti:
- životopis,
- izvornik ili ovjerenu presliku diplome,
- dokaz o državljanstvu,
- elektronički zapis o podatcima osiguranja Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja,
- potvrdu poslodavca o vrsti poslova koje je pristupnik obavljao i trajanju radnog odnosa ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu.

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Pristupnicima natječaja smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora biti će obaviješteni putem mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek www.fazos.unios.hr  Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaja.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 OSIJEK

Prijavom na ovaj natječaj pristupnik daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Diretktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, P.P. 719, 31000 Osijek s naznakom "prijava na natječaj-naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje".Poslodavac


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
  • pismena zamolba: Vladimira Preloga 1, P.P. 719, 31000 Osijek