POMOĆNIK/ICA U NASTAVI


Radno mjesto


SKAKAVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
20 sati tjedno
Nema smještaja
Djelomično
8.11.2019.
16.11.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. ,7/17. i 68/18) i članka 95. Statuta  ravnatelj Osnovne škole „ Skakavac“ Anto Ćališ raspisuje
 
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta
 
Pomoćnik/ica u nastavi  jedan izvršitelj/ica sa 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, za pružanje podrške dvoje učenika po izvršitelju na određeno vrijeme u OŠ „Skakavac“, Skakavac 44.
 
Mjesto rada je u sjedištu škole u  Skakavcu, Skakavcu 44,.
Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.
 
Potrebna je minimalno srednja stručna sprema(SSS).
 
OPIS POSLA:
 • Potpora učeniku u komunikaciji i socijalnoj uključenosti
 • Potpora u obavljanju školskih zadataka i aktivnosti
 • Suradnja s djelatnicima škole
 
U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (“N.N.”broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.  7/17. i 68/18).
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu koja mora sadržavati osobne podatke podnositelja prijave ( osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresu) potrebno je priložiti:
 
 • životopis
 • presliku dokaza o stručnoj spremi,
 • presliku domovnice ili osobne iskaznice,
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja) ,
 • dokaz o radnom stažu ( potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.
   
   
  Dokumenti se prilažu u neovjerenoj preslici, time da će odabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu predočiti izvorne dokumente.
 
Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13 152/14 i 39/18).
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve zakonom propisane dokumente/dokaze (rješenja, potvrde i drugo u propisanom obliku) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava, te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 Popis potrebnih dokaza radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
 
 
Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola „Skakavac“, Skakavac 44, 47000 Karlovac sa naznakom „za natječaj“.
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.
 
Nepotpune i neuredne prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.
Kandidati koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, na temelju uredne, potpune i pravodobne prijave, pozvat će se na procjenu (intervju).
 Kandidati će o vremenu i mjestu održavanja provjere biti obavješteni putem mrežnih stranica škole najmanje tri dana prije održavanja iste.
 Za kandidata koji se nije odazvao intervjuu u vrijeme i na mjesto prema posebnom pozivu, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole u roku 8 dana od  završetka natječaja.
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA 'SKAKAVAC'
 • pismena zamolba: Skakavac 44, 47000 Karlovac