STRUČNI/A SURADNIK/CA KNJIŽNIČAR/KA


Radno mjesto


PREGRADA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
16.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Kategorija B
Nije važno
Na temelju čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09-,92/10.,105./10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,7/17. i 68/18.)  i čl. 2. i 3.. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj Osnovne škole Janka Leskovara, Osnovna škola Janka Leskovara, D. Kunovića 8, 49218 Pregrada objavljuje
 
                                                                        NATJEČAJ
                                                              za popunu radnog mjesta
 
-stručni suradnik knjižničar, jedan izvršitelj (m/ž), rad na određeno puno radno vrijeme, rad u centralnoj školi u Pregradi.

 
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
 
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:
-poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
-odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz čl. 105. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09,92/10.,105./10.,90/11.,16/12., 86/12.,94/13., 152/14.,7/17. i 68/18.  – u daljem tekstu: Zakon) te članka  29. f) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br, 6/19.)
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Janka Leskovara, Pregrada te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati trebaju priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
- dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja (preslika diplome o završenom studiju)
- dokaz o položenom stručnom ispitu za učitelja ako kandidat ima položen stručni ispit, odnosno dokaz sukladno čl. 157.stavku 1. i 2. Zakona da je oslobođen obveze polaganja stručnog ispita
- dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz čl.106. Zakona (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.
 
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Osnovna škola Janka Leskovara, 49218 Pregrada, Dragutina Kunovića 8, s naznakom (Natječaj za stručnog suradnika knjižničara).
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
 
Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica https://branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%AOLJAVANJU.pdf
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14 i 39/18.) dužan je uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čankom  48.f Zakona o
Zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92., 77/92.,27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103703. I 148/13.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.
 
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja  te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i razgovorom.
Komisiju za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ravnateljica Osnovne škole Janka Leskovar, Pregrada.
Komisija utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s liste upućuje  na testiranje i razgovor (intervju) s Komisijom.
Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Sadržaj i način testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole http://os-pregrada.skole.hr/natje_aji?cal_ts=1430431200
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit ć se najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje na mrežnoj stranici škole http://os-pregrada.skole.hr/natje_aji?cal_ts=1430431200
Poziv kandidata na razgovor (intervju) s Komisijom te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s Komisijom s rang listom kandidata koji se pozivaju na razgovor objavit će se na mrežnoj stranici škole http://os-pregrada.skole.hr/natje_aji?cal_ts=1430431200
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni na mrežnoj stranici škole http://os-pregrada.skole.hr/natje_aji?cal_ts=1430431200 u roku od 15 dana od dana donošenja oduke o izboru kandidata.
 
Natječaj je objavljen dana 8.11.2019. godine na mrežnoj stranici škole http://os-pregrada.skole.hr/natje_aji?cal_ts=1430431200 i na oglasnoj ploči škole te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 16.11.2019. godine.
 
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Janka Leskovara, Pregrada, da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.).
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA JANKA LESKOVARA
  • pismena zamolba: Na adresu u tekstu natječaja