TAJNIK/TAJNICA ŠKOLE


Radno mjesto


KOSTRENA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
16.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Nije važno
Opis poslova: normativno pravni poslovi, kadrovski poslovi, opći i administrativno-analitički poslovi, sudjelovanje u pripremi sjednica i vođenje dokumentacije Školskog odbora, vođenje evidencije o radnom vremenu administrativno-tehničkih i pomoćnih radnika, administrativni poslovi koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa škole te ostali poslovipropisani Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (NN br. 40/14)

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (Klasa: 012-03/19-01/1, Urbroj: 2170-55-01-19-01 od 28.02.2019.) Osnovna škola Kostrena, Kostrena, Žuknica 1, zastupana po ravnateljici Biserki Miškulin, prof. raspisuje dana 8. studenog 2019. godine
 
JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto
                                 
TAJNIK/ICA ŠKOLE (M/Ž) - 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno u OŠ Kostrena- do povratka zamjenjivane radnice na rad
 
Kandidati moraju ispunjavati uvjete sukladno odredbi članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18):
  • poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila:
  • sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
  • preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a)
 
Radni odnos u školi se ne može zasnovati s osobom za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).
 
Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz vlastoručno potpisanu prijavu  dostaviti:
- životopis
- diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona, ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije, za kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršit će se uvid u izvornik, prije zaključivanja ugovora.
U prijavi na javni natječaj kandidat je obvezan navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem koje/g će biti obaviješten o datumu i vremenu postupka vrednovanja.
Kandidati prijavom na javni natječaj daju privolu da se njihovi osobni podaci navedeni u svim dostavljenim prilozima, odnosno ispravama obrađuju samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. OŠ Kostrena dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Slijedom navedenoga:
- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaz o invaliditetu sukladno stavku 3. navedenog članka.
- kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) dužni su uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, kao ni prijave upućene elektroničkom poštom. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.
Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Kostrena:
http://os-kostrena.skole.hr/skola/opci_akti_skole?news_hk=5535&news_id=1027&mshow=967#mod_news
Kandidat koji ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.
Povjerenstvo za vrednovanje kandidata (dalje: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne, potpune i vlastoručno potpisane te kandidate s te liste upućuje u postupak vrednovanja radi utvrđivanja znanja, sposobnosti, motivacije i vještina te rezultata u dosadašnjem radu.
Područje provjere, odnosno vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici škole: http://os-kostrena.skole.hr/ .
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, odnosno natječaj će biti otvoren do 16. studenog 2019. godine.
 
O rezultatima javnog natječaja, kandidati će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici škole: http://os-kostrena.skole.hr/ u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom, odnosno od donošenja odluke o neizboru kandidata.
Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave rezultata ne mrežnoj stranici škole.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti isključivo neposredno ili poštom na adresu:
Osnovna škola Kostrena, Žuknica 1, 51221 Kostrena
s naznakom „ZA NATJEČAJ - TAJNIK/ICA ŠKOLE“  
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA
  • osobni dolazak: ŽUKNICA 1, 51221 KOSTRENA
  • pismena zamolba: Žuknica 1, 51221 Kostrena