STRUČNI SURADNIK/SURADNICA-KNJIŽNIČAR/KNJIŽNIČARKA


Radno mjesto


RAVNA GORA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
20 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
15.11.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Opis poslova: poslovi u školskoj knjižnici


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7./17. i 68/18.) OŠ Dr.Branimira Markovića Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22,  08.11.2019.  raspisuje

 
                                                                      NATJEČAJ
                                                         za zasnivanje radnog odnosa
 
stručnog suradnika/suradnicu - knjižničara/knjižničarku na određeno nepuno radno vrijeme od – 20 sati tjedno             - 1 izvršitelj

UVJETI: Osim općih uvjeta sukladno  općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i  posebne uvjete propisane odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,  90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7./2017. i 68/2018.) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 6/2019.).
 
Uz pisanu prijavu (vlastoručno potpisanu) na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- presliku diplome kao dokaz stručne spreme,
- preslika rodnog lista ili osobne iskaznice ili e-izvadak ,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako je potrebno)
Molimo da kandidati u svojoj prijavi obavezno navedu svoju mail adresu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) dužan/a se je u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Popis dokaza koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se naći na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Pozivaju se osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbe članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) da uz prijavu na natječaj dostave odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu  za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
 
Rok za dostavljanje prijava s potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole: OŠ Dr.Branimira Markovića , 51314 Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22, s naznakom „za natječaj“ ili neposrednom dostavom u tajništvu škole.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. S kandidatima će biti provedena procjena i vrednovanje, sukladno članku 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Dr.Branimira Markovića.  Obavijest kandidatima o vremenu i mjestu procjene i vrednovanja će biti objavljena na web stranicama škole. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica škole   http://os-bmarkovica-ravna-gora.skole.hr
Datum objave na web stranici škole i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: 08.11.19.
 
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

 

Poslodavac


OSNOVAN ŠKOLA DR.BRANIMIRA MARKOVIĆA
  • pismena zamolba: Ravna Gora, Ivana Mažuranića 22