STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA


Radno mjesto


RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • pripravnik

Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
16.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik
Opis poslova: pomoć u neposredno odgojno-obrazovnom radu s učenicima, suradnja s učiteljima i roditeljima

Temeljem čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/2010, 105/10  i 90/11, 16/12,86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Zamet i Planom prijema pripravnika stručnih suradnika Ministarstva znanosti i obrazovanja, OŠ Zamet, Bože Vidasa 12, Rijeka zastupana po ravnateljici Marjani Seršić, prof. raspisuje:
 
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno
 
RADNO MJESTO: Stručni suradnik - stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila PRIPRAVNIK  - 1 izvršitelj/ica
Mjesto rada: OŠ Zamet, Rijeka
 
Kandidati moraju ispunjavati uvjete sukladno odredbi čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), odnosno čl. 29. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019)
Nezaposlena osoba se zapošljava prvi puta u zanimanju za koje se školovala.
 
Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su dostaviti:
 • vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj,
 • životopis
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • presliku diplome, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja),
 • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno potvrdu suda kako se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja),
 • Potvrdu da se vode u evidenciji HZZ-a kao nezaposlene osobe.
 
Tražene isprave potrebno je dostaviti u neovjerenim preslikama.
Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, 69/17).
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaz o ostvarivanju istog. Navedeni kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%prava%20pri%20zapo%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba s invaliditetom (''Narodne novine'' broj 157/13, 152/14 i 39/18) dokazuju  to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata  (''Narodne novine'' broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavnu dokumentaciju, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata provesti će testiranje sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Zamet.
Provjera znanja podrazumijeva obvezno pismeno testiranje. Kandidati koji zadovolje pisanu provjeru znanja bit će pozvani na razgovor. Kandidati su obvezni pristupiti pisanoj provjeri znanja i razgovoru ukoliko na isti budu pozvani, kandidat koji ne pristupi provjeri znanja, odnosno razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu i odustao od konkuriranja na natječaju.
 
Termin održavanja pisane provjere znanja te područje provjere, uz ostale informacije, bit će objavljeni najmanje pet dana prije održavanja provjere na školskoj mrežnoj stranici http://os-zamet-ri.skole.hr/.
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti pisanim putem (zemljanom ili elektroničkom poštom) na adresu:
Osnovna škola Zamet, Bože Vidasa 12, 51000 Rijeka (zamet@os-zamet-ri.skole.hr)  s naznakom:  ZA NATJEČAJ STRUČNI SURADNIK - PRIPRAVNIK.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.
 
Obavijest o ishodu natječajnog postupka s imenom i prezimenom odabranog kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od 7 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno obavještavani pisanim putem.
 
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Škole, te na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje 8. studenoga 2019. godine.
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ZAMET
 • osobni dolazak: BOŽE VIDASA 12, 51000 RIJEKA
 • pismena zamolba: Bože Vidasa 12, 51000 Rijeka