KOORDINATOR/KOORDINATORICA ŽENA I KORISNIKA


Radno mjesto


VRPOLJE, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
18.5.2020.
26.5.2020.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Kategorija B
Nije važno
Na temelju čl. 12. Zakona o radu («Narodne novine», br. 93/14 i 127/17), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.05.0307, od 14. prosinca 2018. godine, sklopljenog između Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, Upravljačko tijelo, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb, Posredničko tijelo razine 2, s jedne strane i korisnika bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda – Lokalna Akcijska Grupa „Slavonska Ravnica“, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35 210 Vrpolje (OIB: 27870037694) i čl. 22. Statuta Lokalne Akcijske Grupe „Slavonska Ravnica“ te Odluke Upravnog odbora od 13. svibnja 2020. godine, Lokalne Akcijske Grupe „Slavonska Ravnica“ objavljuje:
OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME
U Lokalnoj Akcijskoj Grupi „Slavonska Ravnica“ na radno mjesto:
KOORDINATOR ŽENA I KORISNIKA – «OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne» -  1 izvršitelj/ica (m/ž)
Koordinator žena i korisnika zbog velikog broja žena i korisnika te teritorijalne udaljenosti 11 općina zadužen je za motiviranje ciljne skupine i korisnika; za komunikaciju sa ženama, Centrom za socijalnu skrb i HZZom; sudjeluje u radu projektnog tima, kontroliraju, praćenju i izvještavanju o radu žena; sudjeluje u izradi rasporeda, distribuciji potrepština itd.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem u radni odnos, a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te sljedeće posebne uvjete:
- viša stručna sprema / stručni prvostupnik/ca;
- poznavanje rada na računalu;
- vozačka dozvola «B» kategorije;
- poželjno posjedovanje osobnog automobila.
Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti:
- životopis;
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice);
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
- uvjerenje nadležnog suda  (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni 
  postupak, da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđena presuda (može i e-uvjerenje);
- potvrda sa zavoda za zapošljavanja kao dokaz da je osoba nezaposlena (može i e-potvrda).
Trajanje radnog odnosa: osoba se zapošljava na određeno vrijeme, odnosno dok traje obveza za istim projektom koji će de definirati Ugovorom o radu.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom koji to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Slanjem prijave na ovaj oglas kandidati daju privolu kojom dopuštaju korištenje i obradu osobnih podataka u svrhu obrade natječaja i zapošljavanja sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobni podataka (GDPR).
Kandidat koji ispunjava formalne uvjete iz oglasa pristupit će provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja (intervju), smatra se da je povukao prijavu za oglas. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10.
O vremenu održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidati će bit obavješteni telefonski ili putem e-maila najkasnije 2 dana prije održavanja prethodne provjere.
Pisane prijave na oglas dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave na web stranici Lokalne Akcijske Grupe „Slavonska Ravnica“, a najkasnije do 26. svibnja 2020. godine na adresu:
Lokalna Akcijska Grupa „Slavonska Ravnica“
Trg dr. Franje Tuđmana 1,
35 210 Vrpolje
s naznakom: «ZA OGLAS – KORDINATOR ŽENA I KORISNIKA - «OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne»
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima Oglasa u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Lokalnoj Akcijskog Grupi „Slavonska Ravnica“ ili putem telefona: 035 451 094;
Lokalna Akcijska Grupa „Slavonska Ravnica“ zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.                                                                                                                                                                                                                     

Poslodavac


LOKALNA AKCIJSKA GRUPA 'SLAVONSKA RAVNICA'
  • pismena zamolba: Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35 210 Vrpolje