UČITELJ/CA VIOLINE


Radno mjesto


GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
30 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
6.11.2018.
14.11.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) ravnatelj Osnovne škole dr. Jure Turića donosi odluku o raspisivanju
NATJEČAJA
za popunu radnog mjesta, m/ž
1.Učitelj violine – 1 izvršitelj, nepuno neodređeno radno vrijeme, (30/40 sati tjedno)
Uvjeti za popunu radnog mjesta:
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno propisima o radu, potrebno je ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa – prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 91/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i uvjete prema Pravilnika o tjednoj normi rada učitelja u osnovnim umjetničkim školama (NN broj: 17/10).
Uz  pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju natječaja i to:
životopis, presliku domovnice, presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi, uvjerenje nadležnog suda u skladu sa člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci) i potvrda o podacima evidentiranim u HZMO.
Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti odgovarajuće dokumente (rješenja, potvrde i sl.) kojima dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava sve uvjete natječaja.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su još priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave se dostavljaju na adresu:
Osnovna škola dr. Jure Turića, Miroslava Kraljevića 15, 53000 Gospić, s naznakom „za natječaj“ u roku 8 dana od dana objave.
Natječaj je objavljen 06.11.2018.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole dr. Jure Turića, te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA DR. JURE TURIĆA
pismena zamolba: Osnovna škola dr. Jure Turića, Miroslava Kraljević