SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


BOROVO, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Bez naknade
6.11.2018.
14.11.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
6 mjeseci
Temeljem članka 26. stavka 1. i 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Zlatokosa, objavljuje

N A T J E Č A  J
za prijem radnika na radno mjesto

 
SPREMAČ/ICA  -1 izvršitelj/ica - u radni odnos  na neodređeno, puno radno vrijeme 

UVJETI za radno mjesto spremača/ice su prema  članku 8.stavak 1. točka 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97)  - OSNOVNA ŠKOLA

Uz  Prijavu  na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 
1. presliku dokaza o odgovarajućem stupnju obrazovanja
2. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) , ne starije od 6 mjeseci
a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)
3. presliku domovnice
4. radni životopis
5. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a o ostvarenom mirovinskom  stažu.

 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat/kinja je dužan/a priložiti originale ili ovjerene preslike traženih dokumenata te potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavlajnje poslova. Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici vrtića i HZZ-a. ( od 6.do 14. 11.2018.)
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se ISKLJUČIVO na adresu:
DV ZLATOKOSA BOROVO, N.Tesle bb, 32 227 Borovo –  sa naznakom „Za natječaj- ne otvarati“
Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
 Odluka Upravnog vijeća o odabiru kandidata bit će objavljena na mrežnim stranicama DV ZLATOKOSA BOROVO www.zlatokosa-djecji-vrtic.hr, u roku 8 dana od donošenja odluke.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA BOROVO
pismena zamolba: NIKOLE TESLE BB, BOROVO