VIŠI SAVJETNIK/VIŠA SAVJETNICA ZA PRAVNE POSLOVE


Radno mjesto


ILOK, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
10.5.2019.
20.5.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
4 godine
 
Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), pročelnica Upravnog odjela za pravne i opće poslove Grada Iloka raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu
u Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka
radno mjesto višeg savjetnika za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
1. Opći uvjeti za prijam u službu:
- punoljetnost
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
2. Osim navedenih općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
- visoka stručna sprema (VSS) magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit.
 
Za radno mjesto je obvezan probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
U službu se može primiti osoba koja nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.
U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te ju vlastoručno potpisati.
 
3. Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- presliku osobne iskaznice,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
- dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
- dokaz/uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da isti nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08, 61/11, 4/18), ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili preslika)
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje četiri godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- dokaz o traženom radnom stažu u struci (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim, u matičnoj evidenciji)
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (izvornik ili presliku uvjerenja odnosno svjedodžbe)
- suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac Grada Iloka na www.ilok.hr ili u uredu br. 27 Grada Iloka)
 
Sva tražena dokumentacija dostavlja se u izvorniku ili neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je uz prijavu na natječaj dužan priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (rješenje/potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo pravo prednosti kod prijma u službu). U upravnim tijelima Grada Iloka nije osigurana zastupljenost pripadnika slovačke nacionalne manjine.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji bude izabran bit će dužan, nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem te provedbom intervjua.
 
Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Grada Iloka www.ilok.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Grada Iloka objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i intervjua, najmanje 5 dana prije održavanje provjere.
Pisane prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu : Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, s naznakom „Natječaj za prijam u službu - viši savjetnik za pravne poslove - ne otvaraj“.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj te će o istom biti obaviještena pisanim putem, a osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv obavijesti.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Nakon raspisanog natječaja ne mora se izabrati kandidat, te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste na osobe/kandidate, a u muškom su rodu, rodno su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.
 

Poslodavac


GRAD ILOK
  • pismena zamolba: TRG NIKOLE ILOČKOG 13, 32236 ILOK