ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE M/Ž


Radno mjesto


OTOČAC, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
6
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
9.11.2018.
17.11.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potreban položen stručni ispit; ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE
1 godinu
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07/ i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića  „Ciciban“ Otočac od 07. studenoga 2018. godine, raspisuje se
 
NATJEČAJ za prijem u radni odnos ODGOJITELJA (M/Ž)
 
 
  • šest (6) izvršitelja/ica za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do 31. kolovoza 2019.
UVJETI za radno mjesto odgojitelja/icu su:
 
  • prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili preslici:
- životopis
- domovnicu
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi
- potvrdu o položenom stručnom ispitu
- potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od objave natječaja)
- uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.) - ne starije od 6 mjeseci
- uvjerenje, odnosno potvrdu nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.) - ne starije od 6 mjeseci
 
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete natječaja.
Urednom prijavom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su još priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).
Sukladno članku 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se podnose osobno ili poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja“ na adresu: Dječji vrtić „Ciciban“, Povjerenstvo za prijem radnika, I. B. Mažuranić 3, 53220 Otočac, u roku 8 dana od dana objave natječaja.
 
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.


KLASA:112-01/18-01/50
URBROJ:2125/02-08-01-18-1
Otočac, 07. studenoga 2018.
Ravnateljica
Lidija Sušić
 
Natječaj će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića "Ciciban" i oglasnoj ploči HZZ-a od 09.11.2018. i trajat će do 17.11.2018.


 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ 'CICIBAN'
pismena zamolba: Dječji vrtić „Ciciban“, Povjerenstvo za prijem rad