UČITELJ / UČITELJICA MATEMATIKE


Radno mjesto


DONJE OGORJE, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2018.
19.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.), Osnovna škola braće Radića, Bračević, Vrba I 11, Donji Muć,  raspisuje


N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta
 

 učitelj/ica matematike – 1 izvršitelj/ica na  neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno (PŠ Donje Ogorje)
 

Uvjeti: Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.
Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
• životopis,
• dokaz o stručnoj spremi (preslik),
• domovnicu (preslik),
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak
za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od šest mjeseci (izvornik).

Izabrani kandidat će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) kandidat je dužan uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te sve dokaze navedene u članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole:
http://www.os-brace-radica-bracevic.skole.hr/

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih  uvjeta iz natječaja  dostaviti osobno ili poslati poštom  na adresu Škole: Osnovna škola braće Radića, Vrba I 11, Bračević, 21203 Donji Muć (za natječaj).

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove, 11. 10. 2018. godine.

 Poslodavac


Osnovna škola BRAĆE RADIĆA
pismena zamolba: VRBA I 11, BRAČEVIĆ, 21203 DONJI MUĆ