ČISTAČ / ČISTAČICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
16.11.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
1 godinu
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, br. 128/17)  i članka 96. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Split, ravnateljica Centra donosi Odluku o raspisivanju
 
N A T J E Č A J A
za  radna mjesta: 
 
3. ČISTAČ/ICA
    1 izvšitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
 
Uvjeti:
- završena osnovna škola
- jedna godina radnog iskustva
 
Osim navedenih kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
U molbi se obavezno navode podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. 
Uz molbu treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
   a) životopis,
   b) dokaz o stručnoj spremi  (preslika diplome/svjedodžba),
   c) dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika uvjerenja) za radno mjesto pod rednim brojem 1.
   d) dokaz o radnom stažu (preslika radne knjižice i/ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Zavoda),
   e) dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
   f)  rodni list
   g) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci)
   h) dokaz o ukupnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo. Navedeni kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“ , br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. istoimenog zakona.
Popis dokaza kojima se ostvaruje pravo na prednost prilikom zapošljavanja na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( „Narodne novine“ , br. 121/17) dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja ( https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf )
Prijavom na ovaj natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za realizaciju ovog natječaja. 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.                                                                                   
Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene za radna mjesta pod rednim brojevima 1. i 2., pristupit će pismenom testiranju provjere znanja od strane poslodavca a za radno mjesto pod rednim brojem 3. pristupit će praktičnoj provjeri znanja od strane poslodavca. Kandidati će o mjestu i vremenu testiranja biti obaviješteni putem web stranice Centra (www.centar-juraj-bonaci.hr
O rezultatima natječaja kandidati se neće pojedinačno pismeno obavještavati već će biti obaviješteni putem web stranice Centra u zakonskom roku.

Poslodavac


CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 'JURAJ BONAČI'
  • pismena zamolba: Brune Bušića 30, 21000 Split