SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


VIROVITICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
12 sata tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
5.12.2018.
13.12.2018.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno

2. SPREMAČ/SPREMAČICA………….............................................1 izvršitelj
- na određeno nepuno radno vrijeme 12  sati  tjedno– zamjena za bolovanje
 
UVJETI: 
Pod 2. Uz opće uvjete, završena osnovna škola
 
 Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 Uz pisanu prijavu obvezno je priložiti
- životopis te preslike:
- svjedodžbe, odnosno drugog odgovarajućeg dokumenta o završenom školovanju,
- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne   starije od dana objave natječaja

 Uz prijavu je poželjno priložiti preslike ili elektroničke ispise putem sustava E-građani:
- domovnice, rodnoga lista, osobne iskaznice i podataka evidentiranih u matičnoj evidenciji  HZMO (potvrda o stažu).

 Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima obvezno su se dužni pozvati  na taj propis te priložiti svu dokumentaciju kojom dokazuju mogućnost ostvarivanja navedenog prava, dokaz o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa i dokaz o nezaposlenosti.
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju  u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) prilikom prijave na natječaj dužni su sukladno članku 103. istoga Zakona dostaviti dokaze navedene na  internetskoj stranici kojoj se može pristupiti  putem poveznice:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave s dokumentacijom o dokazivanju uvjeta dostavljaju  se osobno ili poštom  na adresu škole:
Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica, Tina Ujevića 18, 33000 Virovitica, uz naznaku «za natječaj».
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja nema priložene dokumente koji su naznačeni kao obvezni.   
U prijavi na natječaj kandidati trebaju jasno naznačiti na koje radno mjesto i pod kojom točkom se prijavljuju.   
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem obavijesti na internetskoj stranici škole www.brlici.hr

      Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA IVANE-BRLIĆ MAŽURANIĆ VIROVITICA
pismena zamolba: Tina Ujevića 18, 33000 Virovitica