DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE U ZAVODU ZA HITNU MEDICINU VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
4
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
3i smjene
Nema smještaja
U cijelosti
6.2.2019.
20.2.2019.
Terenski rad

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; stručni ispit za doktora medicine
Kategorija B
Nije važno
 
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
Vinkovci, Kralja Zvonimira 53
telef./fax:032-300-501
MB:2702002 OIB:10043661026
 
KLASA: 100-04/19-01/2
URBROJ: 381-05-19-1
U Vinkovcima, 31. siječnja 2019.godine
 
Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, sukladno suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/18-03/667, URBROJ: 534-03-1-1/5-18-03 od 24. prosinca 2018. godine,  suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/18-03/610, URBROJ: 534-03-1-1/5-18-02 od 09. studenoga 2018. godine, suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/18-03/535, URBROJ: 534-03-1-1/5-18-02 od 01. listopada 2018. godine, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, r a s p i s u j e
 
N A T J E Č A J
 
                        za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Zavodu za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije
 
 1. doktor medicine (m/ž),  - 4 izvršitelja  na neodređeno vrijeme, mjesto rada: Vukovarsko-srijemska županija
 
            Uvjeti:
 • VSS završen medicinski fakultet,
 • položen stručni ispit,
                                                                
  Uz prijave na natječaj obavezno dostaviti:
  - životopis
  - preslik osobne iskaznice
  - preslik domovnice
  - preslik diplome
     - elektronički zapis (ili potvrda) izdano od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko     osiguranje o evidentiranom radnom stažu, ne stariji od dana objave natječaja
- preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- potvrda nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 6 mjeseci
 
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, ili do popunjavanja svih radnih mjesta, u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na urudžbeni, na adresu: 
 
Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije,
          Kralja Zvonimira 53, 32100 Vinkovci,
             s naznakom:
„NATJEČAJ DOKTOR MEDICINE NA NEODREĐENO VRIJEME“
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natječaj za doktora medicine na neodređeno vrijeme je otvoren od dana objave u „Narodnim novinama“ i traje do popunjavanja radnih mjesta.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN 121/17,  objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
 
                                                                                                       RAVNATELJ
                                                                                               Mato Matić, dipl.soc.radnik
 

Poslodavac


Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije
pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI, KRALJA ZVONIMIRA 53