VOZAČ/VOZAČICA


Radno mjesto


DESINIĆ, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
10.7.2019.
18.7.2019.

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
Kategorija B
1 godinu

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 44. Statuta Doma za odrasle osobe Bidružica, 49216 Desinić, Ivanić Desinićki 30, te članka 4. Pravilnika o radu, uz dobivenu suglasnost Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 02. srpnja 2019. godine, ravnatelj Doma raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

– vozač – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti:

– završena srednja stručna sprema

– položen vozački ispit B-kategorije,

– godina dana radnog iskustva,

– nepostojanje zakonskih zapreka iz članka 213. st. 1 Zakona o socijalnoj skrbi.

 

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni dostaviti:

– zamolbu (vlastoručno potpisanu),

– životopis,

– preslik domovnice,

– preslik dokumenta o završenoj stručnoj spremi,

– uvjerenje o nekažnjavanju (u izvorniku, ne starije od 30 dana).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Prijave se podnose u pisanom obliku u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: Dom za odrasle osobe Bidružica, Ivanić Desinićki 30, 49216 Desinić, s naznakom: »Prijava na natječaj za radno mjesto vozač«.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti pismeno obaviješteni.

 

 Poslodavac


DOM ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA
  • pismena zamolba: IVANIĆ DESINIĆKI 30,49216 DESINIĆ