SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


ILOK, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
20 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
14.5.2019.
21.5.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Srednja škola Ilok raspisuje
 
NATJEČAJ  
za popunu sljedećeg radnog mjesta

2. Spremačica
         - 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)
 
Uvjeti su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 01/96. i 80/99.). U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi,
- domovnicu,
-  rodni list,
-  potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave na adresu:
Srednja škola Ilok, 32236 Ilok, Matije Gupca 168, uz naznaku „Za natječaj“. Za prijavu na natječaj dostavljaju se preslici tražene dokumentacije (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike dokumenata). Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati su izričito suglasni da Srednja škola Ilok može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječaja te objaviti podatke o izabranom kandidatu sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i pravo na pristup informacijama.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Obavijest o izboru po natječaju biti će objavljena na mrežnoj stranici Škole u zakonskom roku.
Natječaj vrijedi od 14.5.2019. do 21.5.2019.
 

Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA ILOK
  • pismena zamolba: MATIJE GUPCA 168, 32236 ILOK