UČITELJ/UČITELJICA FIZIKE


Radno mjesto


ZMIJAVCI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
16 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2018.
18.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
opis poslova: učitelj fizikeNapomena:
Kandidati su dužni ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13 i 152/14.)
 
 
 
 
 
Prijavi treba priložiti:
 -zamolba
            - životopis
 - preslika domovnice
 - preslika diplome o stečenoj stručnoj  spremi
 -  preslika uvjerenja da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak
              - elektronski zapis staža osiguranja sa HZMO
Posebni uvjeti :
- prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih             suradnika u osnovnom školstvu(NN 47/96 i 56/01)
-poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno- obrazovnog rada
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti i  dokaze propisane člankom  103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13.Zakona o ravnopravnosti spolova.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu OŠ Zmijavci , Zmijavci da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
 Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati.
Prijave s prilozima dostaviti na adresu: OSNOVNA ŠKOLA ZMIJAVCI, Dr. Franje Tuđmana 189, 21266 ZMIJAVCI  s naznakom na koverti   «Natječaj».
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
                                                                                                                                            
                                                                            

 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ZMIJAVCI
pismena zamolba: OŠ Zmijavci,Dr.F.Tuđmana 189,Zmijavci