STRUČNI/A REFERENT/ICA - POSLOVNICA


Radno mjesto


FAŽANA-FASANA, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
16.11.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

1 godinu
KLASA:112-01/19-01/13
URBROJ:2168/01-53-68-09-19-2
 
Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 128/17 i 47/18), članka 21. stavka 2. podstavka 14. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Brijuni«,  ravnatelj Ustanove raspisuje
 
 
N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos

 
 1. STRUČNI REFERENT – POSLOVNICA – 1 izvršitelj
Uvjeti:
 • SSS – ekonomske, turističke ili druge odgovarajuće struke, te gimnazija
 • 1 godina radnog iskustva
 • aktivno znanje 2 strana jezika
 • probni rad 2 mjeseca
 
KANDIDATI SU UZ PRIJAVU DUŽNI PRILOŽITI:
 • životopis
 • preslik diplome – svjedodžbe
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu u struci i dr.
 • preslik osobne iskaznice
 • za radna mjesta pod r. br. A.1., A.5., A.6. i B.1. dokaz o znanju stranog jezika: preslik, diplome ili potvrde škole stranih jezika, a za izvorne govornike nostrificirana preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi ili preslika diplome fakulteta
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova  (NN br. 82/08, 125/11 – Zakon o pučkom pravobranitelju i 69/17).
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Ako se kandidati pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (N/N br. 12/17) dužni su uz prijavu za natječaj priložiti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta natječaja i dokaze za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
 
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, može se provesti provjera sposobnosti o čemu će biti posebno obavješteni. Ako kandidat ne pristupi provjeri sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi za prikupljanje i obradu podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciju dostavljenu s prijavom u svrhu odabira kandidata i dostave obavijesti o rezultatima natječaja. Prikupljeni podaci obrađivat će se sukladno važećim propisima.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“, 52212 Fažana, Brionska 10. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru objavom na mrežnoj stranici Ustanove.
Javna ustanova zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja.
 
Izrazi koji se koriste u tekstu za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Poslodavac


JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK BRIJUNI
 • pismena zamolba: Brionska 10, 52212 Fažana