NASTAVNIK / NASTAVNICA ENGLESKOG JEZIKA


Radno mjesto


BIOGRAD NA MORU, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
15 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
20.11.2020.
28.11.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Nije važno
Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18 i 98/19), Srednja škola Biograd na Moru, Augusta Šenoe 29, 23210 Biograd na Moru, zastupana po ravnatelju Ivici Keri, prof. objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto
 
NASTAVNIK/ICA ENGLESKOG JEZIKA

1.   1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme 15/29 sata tjedno

UVJETI: 
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10- ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, br. 1/96 i 80/99- pročišćeni tekst).
 U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
Životopis
Dokaz o državljanstvu
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana)
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja).
Dokumentacija se dostavlja u neovjerenoj preslici (dokumentaciju ne vraćamo), a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je dostaviti izvornike dokumenata.
 Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma („Narodne novine“, br. 57/96. i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine“, br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom na koji se poziva i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19), dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici  škole.
 Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.Natječaj je objavljen 20.11.2020.
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja, o čemu se ta osoba posebno ne obavještava.
Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta dostavlja osobno ili putem zemaljske pošte na adresu:
Srednja škola Biograd na Moru, Augusta Šenoe 29, 23210 Biograd na Moru , s naznakom „za natječaj“.
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave provest će se razgovor - testiranje na koji će kandidati biti pozvani prvenstveno putem mrežnih stranica Srednje škole Biograd na Moru, te putem elektroničke pošte ili telefona (navedenih u prijavi podnositelja). Kandidat koji nije pristupio razgovoru smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem oglasne ploče škole i mrežne stranice škole.
 
 
 
 

Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD NA MORU
  • osobni dolazak: A. ŠENOE 29, BIOGRAD NA MORU
  • pismena zamolba: A. ŠENOE 29, BIOGRAD NA MORU