ASISTENT/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
25
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
29.6.2020.
6.7.2020.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Uvjeti koje kandidat/kinja mora ispunjavati su:
1. završeno srednjoškolsko obrazovanje
2. tečaj za njegu
3. da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19)
Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti sljedeće dokumente (ne trebaju biti izvornici niti ovjerene preslike):
• životopis, vlastoručno potpisan
• osobnu iskaznicu
• dokaz o završenom obrazovanju
• dokaz o završenom tečaju za njegu
• dokaz o radnom iskustvu (kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. https://branitelji.gov.hr.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj stranici Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec (www.cnjzg.hr).
Prijava se dostavlja pisano na adresu: Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec, B. Bjelinskog 9, 10 360, Zagreb s naznakom ¨Za natječaj - asistent¨.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec (www.cnjzg.hr).

Poslodavac


Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec
  • pismena zamolba: B. Bjelinskog 9, 10360 Zagreb