SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


SESVETE
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
29.6.2020.
7.7.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
1 godinu
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Dječji vrtić „En ten tini“  po odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „En ten tini“, raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću „En ten tini“ za radno mjesto:
- spremačica – jedan izvršitelj, NSS rad na neodređeno puno radno vrijeme
UVJETI: prema čl. 24. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13), čl. 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih radnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i čl. 7. privremenog pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "En ten tini"".
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete - Prijava na natječaj mora biti potpisana.
Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici: zamolbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi  (preslika svjedodžbe), domovnicu, presliku osobne iskaznice,  potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu /uvjerenje o nekažnjavanju.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine" broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 157/13 i 152/14) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Dječji vrtić “En ten tini”, Ul. 144. brigade Hrvatske vojske 8, 10 360 Sesvete uz naznaku “za natječaj” ili osobno (radnim danom od 10:00 do 12:00 sati).
Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem, odnosno: nepravodobne ,nepotpune, nepotpisane i primljene elektronskim putem, neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana donošenja odluke objavom na mrežnim stranicama DV “Ent ten tini”, natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 29.06.2020.  i traje do 07.07.2020.

Poslodavac


Dječji vrtić En ten tini
  • osobni dolazak: 144.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 8, 10 360 SESVETE
  • pismena zamolba: 144.brigade Hrvatske vojske 8, 10 360 Sesvete