POMOĆNI/A KUHAR/ICA SEVIR/KA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
29.6.2020.
7.7.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića „HRVATSKI LESKOVAC“ na sjednici održanoj dana 17.06.2020. donijelo je odluku o raspisivanju
N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta
POMOĆNA/I  KUHAR/ICA SERVIR/KA
1 izvršitelj - rad na neodređeno, puno radno vrijeme,
Uvjeti:
Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa,kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl.24. i 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07 i 94/13) i
Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete (članak 13. st.2 Zakona o ravnopravnosti spolova „Narodne novine“ br 82/08.)
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:
- dokaz o stručnoj spremi
- domovnicu
- elektronički zapis o radno-pravnom statusu ( ispis iz evidencije HZMO )
- životopis
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl.25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) te uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela navedenih u čl.25.st.3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
Kandidati  koji će se  u prijavi pozivati na  pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su  u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu :
Dječji vrtić „HRVATSKI LESKOVAC“, Hrvatski Leskovac, Potočna 9
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči HZZ i Dječjeg vrtića „HRVATSKI LESKOVAC“ 29.06.2020. i traje do 07.07.2020.

Poslodavac


Dječji vrtić HRVATSKI LESKOVAC
  • pismena zamolba: Potočna 9, 10251 Hrvatski Leskovac