ČISTAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
29.6.2020.
6.7.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
1 godinu
Na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima  ("Narodne novine" broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012, 61/17, 70/19 i 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj: 78/17 i 89/19), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa (Klasa: 119-02/20-04/134, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-04) od 15. lipnja 2020. godine, Općinski građanski sud u Zagrebu raspisuje
O G L A S
za prijam namještenika na neodređeno vrijeme, na radno mjesto IV. vrste:
-  čistač/ica - 1 (jedan) izvršitelj/ica 
Stručni uvjeti:
- niža stručna sprema ili osnovna škola
- jedna godina radnog iskustva na poslovima održavanja čistoće
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Namještenici se primaju uz probni rad od 3 mjeseca.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis. 
Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o školskoj spremi
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu na radno mjesto ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)
- elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica) ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od zasnivanja radnog odnosa.
Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu oglasa.  
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti, prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 33/92., 58/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 94/01., 103/03. i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13. i 152/14.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.  Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete te ih poziva na razgovor (intervju).
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, objavit će se na web stranici Općinskog građanskog suda u Zagrebu, http://sudovi.pravosudje.hr/ogszg/ u rubrici pod nazivom "Natječaji i oglasi", zajedno s ovim oglasom.
Obavijest kandidatima o danu održavanja razgovora s Komisijom bit će objavljena  na web stranici http://sudovi.pravosudje.hr/ogszg/ u rubrici pod nazivom "Natječaji i oglasi".
O rezultatima oglasa kandidati/kinje bit će obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu izabranog kandidata/tkinje na web stranici Ministarstva uprave kao i na web stranici Općinskog građanskog suda u Zagrebu.
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru s Komisijom smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.
Ovaj oglas objavit će se na web stranici Općinskog građanskog suda u Zagrebu, u Narodnim novinama, na internetskoj stranici Ministarstva uprave i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na intervjuu, predsjednica suda će obustaviti postupak po ovom oglasu.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama (objava u NN 26.06.2020.). Prijave se podnose na adresu: Općinski građanski sud u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, 10000 Zagreb (poštom ili predajom u Prijamnu pisarnicu Suda), s naznakom "za oglas - čistač/ica".

Poslodavac


OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU
  • pismena zamolba: Ulica grada Vukovara 84, 10000 Zagreb