SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


OKRUG GORNJI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
30.6.2020.
8.7.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno

 
OSNOVNA ŠKOLA OKRUK U OKRUGU GORNJEM
Put Mavarčice 24B
21223 Okrug Gornji


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. , 68/18 i 98/19., 64/20 ), i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Okruk u Okrugu Gornjem (KLASA: 003-05/20-01-1, UR.BROJ: 2184/07/20-01-1), v.d. ravnatelj Osnovne škole Okruk u Okrugu Gornjem, Put Mavarčice 24B, 21223 Okrug Gornji dana 30. lipnja 2020. godine raspisuje:

 

NATJEČAJ

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RADNOM MJESTU

 

SPREMAČ/ICA - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Mjesto rada: Osnovna škola Okruk u Okrugu Gornjem, Put Mavarčice 24B, 21223 Okrug Gornji

 

Uvjeti koje kandidat treba ispuniti za radno mjesto spremač/ica:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, završena osnovna škola.

 

Radni odnos ne može se zasnovati s osobom za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

  • životopis,
  • svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje nadležnog suda kako se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci),
  • elektronički zapis o podatcima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

U prijavi na natječaj kandidat navodi osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Priloge odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj, dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Nije potrebno dostavljati originale dokumenata, jer se natječajna dokumentacija ne vraća. Osoba koja bude primljena dužna je dostaviti originalnu dokumentaciju. Svi kandidati priložu i pisanu Privolu koja se nalazi na mrežnoj stranici škole.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu treba se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Škola će najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave na natječaj objaviti na javno dostupnoj mrežnoj stranici Škole, vrijeme usmene procjene odnosno testiranja kandidata. (za školsku stranicu: http://www.os-okruk-og.skole.hr/ )

 

Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Okruk u Okrugu Gornjem. (za pravilnik: http://www.os-okruk-og.skole.hr/upload/os-okruk-og/images/static3/758/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja.pdf )

 

Način dostave prijave na natječaj: neposredno ili poštom na adresu Škole, s naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Način i rok izvješćivanja kandidata prijavljenih na natječaj je u skladu s člankom 23. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Okruk u Okrugu Gornjem.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa

Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DO KAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl)

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti usmenoj procjeni odnosno testiranju. Obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja biti će objavljena na stranicama škole.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj obavlja procjenu kandidata usmeno na temelju razgovora / intervjua.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja odnosno procjene bit će objavljeni na web stranici Škole, najkasnije pet dana prije dana određenog za testiranje odnosno procjenu.

Poziv kandidatima na razgovor Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavit će na mrežnoj stranici Škole najmanje pet (5) dana prije dana određenog za razgovor (intervju).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku i ne vraćaju se.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku i ne vraćaju se.

 

Na mrežnoj stranici OSNOVNE ŠKOLE OKRUK U OKRUGU GORNJEM: http://www.os-okruk-og.skole.hr/ u rubriku Zapošljavanje nalaze sve potrebne obavijesti.

S izabranim kandidatom potpisat će se Ugovor o radu nakon dostavljenog Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove, 30.6.2020. godine i traje do 08.7.2020. godine.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni pristupiti procjeni odnosno testiranju.

 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Okruk u Okrugu Gornjem da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

Kandidati natječaja daju privolu Osnovnoj školi Okruk u Okrugu Gornjem da može objaviti na mrežnoj stranici škole ime i prezime kandidata natječaja u pozivu za testiranje kandidata,odnosno na razgovor (intervju) s Povjerenstvom i na rang listi o rezultatima natječaja. Privola je objavljena na mrežnoj stranici Osnovne škole Okruk u Okrugu Gornjem http://www.os-okruk-og.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“ podrubrici „NATJEČAJI“ PRIVOLA KANDIDATA PRIJAVLJENOG NA NATJEČAJ Osnovne škole Okruk u Okrugu Gornjem.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu Škole: Osnovna škola Okruk u Okrugu Gornjem, Put Mavarčice 24B, 21223 Okrug Gornji, ( s naznakom „za natječaj – naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje“)Poslodavac


Osnovna škola Okruk u Okrugu Gornjem
  • pismena zamolba: Put Mavarčice 24B, 21223 Okrug Gornji